Madhurashtakam – Lord Krishna Slogams Lyrics

Madhurashtakam

Adharam madhuram vadanam madhuram
Nayanam madhuram hasitham madhuram 
Hrudayam madhuram gamanam madhuram
Madhuradhipathe rakilam madhuram 
Vachanam madhuram charitham madhuram
Vasanam madhuram valitham madhuram 
Chalitham madhuram bhramitham madhuram
Madhuradhipathe rakilam madhuram 
Venur madhuro renur madhurah
Panir madhurah padau madhurau 
Nruthyam madhuram sakyam madhuram
Madhuradhipathe rakilam madhuram 
Geetham madhuram peetham madhuram
Bhuktham madhuram suptham madhuram
Roopam madhuram thilakam madhuram
Madhuradhipathe rakilam madhuram 
Karanam madhuram tharanam madhuram
Haranam madhuram smaranam madhuram 
Vamitham madhuram shamitham madhuram
Madhuradhipathe rakilam madhuram 
Gunjaa madhura maalaa madhura
Yamuna madhura veechi madhura 
Shaleelam madhuram kamalam madhuram
Madhuradhipathe rakilam madhuram 
Gopee madhura leela madhura
Yuktham madhuram muktham madhuram 
Drushtam madhuram shishtam madhuram
Madhuradhipathe rakilam madhuram 
Gopa madhura gavo madhura
Yashtir madhura srshtir madhura 
Dalitam madhuram phalitam madhuram
Madhuradhipathe rakilam madhuram