Saraswathi Slogams & Gayathri – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

Saraswathi Slogams & Gayathri

Sri Saraswathi:

“Saraswathi Namastubhyam, Varade Kaamaroopini
Vidyaarambham Karishyaami, Siddhir Bhavatu Mey Sada”

Sri Saraswarti Gayatri:

OM Vagdevyai Cha Vidmahe

Kamarajaya Dheemahe

Tannoh:  Devi Prachodayat

           

OM Vagdevyai Cha Vidmahe

Vrinchi patnicha Dheemahe

Tannoh:  Vani  Prachodayat

 

OM Mahadevyai Cha Vidmahe

Brhma patnicha Dheemahe

Tannoh:  Vani  Prachodayat


To Get Sri Saraswati Kataksham :

Om Sri Vidhya Roopini Saraswati 
Saara Bhimbaathari Saaradha Devi
Saasthira Valli Veena Pustaka Dhaarini
Vaani Kamala Paani Vaagdevi Varadhaayaki
Pustakastae Namoestutae