Tag «saraswathi slokas in tamil»

Saraswathi Slogams & Gayathri – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

Saraswathi Slogams & Gayathri Sri Saraswathi: “Saraswathi Namastubhyam, Varade Kaamaroopini Vidyaarambham Karishyaami, Siddhir Bhavatu Mey Sada” Sri Saraswarti Gayatri: OM Vagdevyai Cha Vidmahe Kamarajaya Dheemahe Tannoh:  Devi Prachodayat             OM Vagdevyai Cha Vidmahe Vrinchi patnicha Dheemahe Tannoh:  Vani  Prachodayat   OM Mahadevyai Cha Vidmahe Brhma patnicha Dheemahe Tannoh:  Vani  Prachodayat To Get Sri Saraswati Kataksham …

Saraswathi Dwadasa Nama Stotram – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

Saraswathi Dwadasa Nama Stotram Saraswati Thwayam Drusthya Veena Pustaka Dharini Hamsa Vahana Samayuktha Vidya Danakaree Mama  Prathamam Bharathee Nama Dwitheeyam Cha Saraswathi Trutheeyam Sharada Devi Chaturtham Hamsa Vahini Panchamam Jagathee Kiyaatham Shastam Vaageeshwari Thadhaa Koumaari Sapthamam Proktham Ashtamam Brahma Charinee  Navamam Buddhi Dhaatree Cha Dashamam Varadhaayini Eka dasham Kshudhra Ghantaa Dwadasam Bhuvaneshwaree  Braahmee Dwadasa Naamaani …

Sri Sharada Bhujanga Prayath Ashtakam – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

Sri Sharada Bhujanga Prayath Ashtakam Suvakshoja Kumbha Sudha Poorna Kumbhaam Prasada Valambhaam Prapunya Valambaam Sadasyendu Bhimbhaam Sada Noshta Bhimbhaam Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham. Kadakshe Dayardhraam Kare Gnana Mudhraam Kalabhir Vinidhram Kalapai Subhadhraam Purasthreem Vinidhraam Puras Thungabhadram Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham. Lalaa Manga Phaalaam Lasad Gana Lolaam Swabhakthaika Paalaam Yasa Sree Kapolaam Kare Thwaksha Maalaam Kanath …

Saraswathi Stotram – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

Saraswathi Stotram Ya Kundendu Tushara Hara Dhavala  Ya Shubhravastravrita  Ya Vinavara Danda Manditakara Ya Shveta Padma Sana Ya Brahmachyuta Shankara Prabhritibhir Devais Sada Pujita Sa Mam Patu Sarasvati Bhagavati Nishshesha Jadya Paha Dorbhiryukta Chaturbhim Sphatika Manini Bhai Akshamalan Dadhana  Haste Naikena Padmam Sita Ma Picha Shukam Pustakam Cha Parena Bhasa Kandendu Shankha Sphatika Mani Nibha …

Sri Saraswati Shatnam Stotram – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

Sri Saraswati Shatnam Stotram Saraswati Mahabhadra Mahamaya Varaprada Shriprada Padmanilaya Padmakshi Padmavaktraga Shivanuja Pustakadhrit Nyanamudra Ramapara Kamarupa Mahavidya Mahapataka Nashini Mahashraya Malini cha Mahabhoga Mahabhuja Mahabhaga Mahotsaha Divyanga Suravandita Mahakali Mahapasha Mahakara Mahankusha Sita Cha Vimala Vishva Vidyunmala Cha Vaishnavi Chandrika Chandravadana Chandralekha Vibhushita Savitri Sursa Devi Divya-lankarabhushita Vaagdevi Vasudha Tivra Mahabhadra Mahabala Bhogada Bharti …

Shyamala Dhandakam – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

Shyamala Dhandakam Manikhya veenaam upala layanthim, Madalasam manjula vaag vilasam, MAhendra Neela dhyuthi komalangim, Mathanga kanyam manasa smarami. Chathurbhuje Chandra kala vathamse, KuchoNathe kumkuma raga sonE, Pundrekshu pasangusa pushpa bana Hasthe namasthe jagadaEka mathaha. MAtha marakatha shyama, MAthangi madha shalini, Kuryath kadaksham kalyani kadambha vana vasini. Jaya MAthanga thanaye, Jaya Neelol pala dhyuthe, Jaya Sangeetha …

Saraswathi Namasthupyam – சரஸ்வதி நமஸ்துப்யம்

சரஸ்வதி ஸ்லோகம் சரஸ்வதி நமஸ்துப்யம் வரதே காமரூபிணி வித்யாரம்பம் கரிஷ்யாமி சித்திர்பவது மே சதா பொருள் சரஸ்வதி – தேவி சரஸ்வதி! நம: துப்யம் = நமஸ்துப்யம் – உனக்கு நமஸ்காரங்கள். வரதே – வரம் தருபவளே! காமரூபிணி – வேண்டியவற்றைத் தருபவளே! வித்யா ஆரம்பம் = வித்யாரம்பம் – கல்வித் தொடக்கத்தை கரிஷ்யாமி – செய்கிறேன் சித்தி: பவது மே சதா – அனைத்தும் அடியேனுக்குச் சித்தி ஆகட்டும்!