Shri Venkateshwara Ashtotara Shatanamavali

Shri Venkateshwara Ashtotara Shatanamavali

Anga Pooja

 1. Om Kesavayay Namah Pathau Poojayami
 2. Om Govindhayay Namah Kulpau Poojayami
 3. Om Indirapathaye Namah Jankae Poojayami
 4. Om Annakayay Namah Januni Poojayami
 5. Om Janardhanayay Namah Ooru Poojayami
 6. Om Vishterasravache Namah Katim Poojayami
 7. Om Kukshisakila Sravanaaya Namah Othiram Poojayami
 8. Om Lakshmi Vakshastalaya Namah Vakshastalam Poojayami
 9. Om Sangu Sakra Kadhadharaya Namah Bhahoo Poojayami
 10. Om Kambu Kantaya Namah Kantam Poojayami
 11. Om Oornaenthu Nibhavakthaya Namah Vaktam Poojayami
 12. Om Kunthakutmala Thanthaya Namah Thantham Poojayami
 13. Om Nasakra Namah Nasikam Poojayami
 14. Om Suryachandraknitharinae Namah Naetrae Poojayami
 15. Om Sahasrasirasae Namah Sirah Poojayami
 16. Om Sri Venkataeswara Namah Sarvaangani Poojayami


Ashtotaram

 1. Om Ventakeshaya  Namah
 2. Om Sreenivasaya Namah
 3. Om Lakshmipatayae Namah
 4. Om Anamayaaya Namah
 5. Om Amrutamshaya Namah
 6. Om Jagadvamdyaaya Namah
 7. Om Govindaaya Namah
 8. Om Shasvataya Namah
 9. Om Prabhavae Namah
 10. Om Sheshadri-Nilayaaya Namah
 11. Om Devaya Namah
 12. Om Keshavaaya Namah
 13. Om Madhusudhanaya Namah
 14. Om Amrutaya Namah
 15. Om Madhavaya Namah
 16. Om Krishnaya Namah
 17. Om Sri-Harayae Namah
 18. Om Gyana-Panjaraaya Namah
 19. Om Sree Vatsa-Vakshasae Namah
 20. Om Sarveshaya Namah
 21. Om Gopalaya Namah
 22. Om Purushotamaya Namah
 23. Om Gopeshwaraya Namah
 24. Om Param-Jyotikshae Namah
 25. Om Vaikunta-Patahae Namah
 26. Om Avyayaaya Namah
 27. Om Sudha-Thanave Namah
 28. Om Yadavendraya Namah
 29. Om Nithya-Yavvana-Roopa-Vate Namah
 30. Om Chatur-Vedatma-Kaya Namah
 31. Om Vishnave Namah
 32. Om Acchutaaya Namah
 33. Om Padmini-Priyaya Namah
 34. Om Daraapatye Namah
 35. Om Surapatye Namah
 36. Om Nirmalaya Namah
 37. Om Devapoojitaya Namah
 38. Om Chatur-Bujaaya Namah
 39. Om Chakra-Daraya Namah
 40. Om Trida-Nyae Namah
 41. Om Tri-Gunashrayaaya Namah
 42. Om Nirvikalpaya Namah
 43. Om Nish-Kalankaya Namah
 44. Om Niranthankaaya Namah
 45. Om Niranjanaya Namah
 46. Om Nirabhaashaya Namah
 47. Om Nityakruptaya Namah
 48. Om Nirgunaya Namah
 49. Om Nirubhabpradaaya Namah
 50. Om Gandhaadharaya Namah
 51. Om Sharangapanyae Namah
 52. Om Nandakine Namah
 53. Om Shanka-Darakaya Namah
 54. Om Anake-Murtaya Namah
 55. Om Avvyak-Taaya Namah
 56. Om Kati-Hastaya Namah
 57. Om Vara-Pradaya Namah
 58. Om Anaekaa-Atmane Namah
 59. Om Deena-Bandhave Namah
 60. Om Aartaloka-Abhaya-Pradhaya Namah
 61. Om Akasha-Raja-Varadhaya Namah
 62. Om Yogi-Hrutpadma-Mandhiraya Namah
 63. Om Dhamodharaya Namah
 64. Om Jagatpaalaya Namah
 65. Om Papagh-Ghnya Namah
 66. Om Bhaktha-Vatsalaya Namah
 67. Om Trivikramaya Namah
 68. Om Shinshuparaya Namah
 69. Om Jata-Makuta-Shobhitaya Namah
 70. Om Shanka-Madyola-Sanman-Jookinkin Yaadya Karandakaya Namah
 71. Om Neelamaegha-Syama-Thanave Namah
 72. Om Bilva-Patrarchana Priyaya Namah
 73. Om Jagat-Vyapenae Namah
 74. Om Jagat Kartae Namah
 75. Om Jagat-Pataya Namah
 76. Om Chinti-Tarda-Pradya Namah
 77. Om Gishnavae Namah
 78. Om Dhasha-Roopavate Namah
 79. Om Devaki-Nandanaaya Namah
 80. Om Shaurrayyae Namah
 81. Om Haya-Greevaya Namah
 82. Om Janardhanaaya Namah
 83. Om Kanya-Shra vana tharae jyayae Namah
 84. Om Peetam-Bharadharaya Namah
 85. Om Anahaayay Namah
 86. Om Vanamalinyay Namah
 87. Om Padmanaabhayay Namah
 88. Om Mrughaya-Sakta-Maanasaya Namah
 89. Om Ashwa-Roodaaya Namah
 90. Om Kadgha-Darinae Namah
 91. Om Dhanarjana-Samoostkaya Namah
 92. Om Ganasarala-Sanmadhya-Kasturi-Tilakojjwalayay  Namah
 93. Om Sachitandha-Roopaya Namah
 94. Om Jagan-Mangala Dayakaya Namah
 95. Om Yagna-Roopaya Namah
 96. Om Yagna Bhukthaiy Namah
 97. Om Chinmayaayai Namah
 98. Om Parameshwarayai Namah
 99. Om Paramartha-Pradhayayai Namah
 100. Om Shanthaya Namah
 101. Om Thirivikramaayayai Namah
 102. Om Matsya Roopaayai Namah
 103. Om Sree-Mathae Namah
 104. Om Dhoerdhandha-Vikra-Maayai Namah
 105. Om Parathparayay Namah
 106. Om Parah-Brhamanyai Namah
 107. Om Sri Vibhavae Namah
 108. Om Jagadeewsarayai Namah