Tag «sri venkateswara ashtottara shatanamavali in sanskrit»

Sri Venkatesa Mangala Stotram/Mangalasasanam

Sri Venkatesa Mangala Stotram/Mangalasasanam Sriyak Kanthaya Kalyana Nidhayaer Nidhayaer Thinaam. Sri Venkata Nivasaya Srinivasaya Mangalam Lakshmi Savi Bhrama Loka Sudmu Vibhrama Chakshushe Chakshushe Sarva Lokanam Venkatesaya Mangalam. Sri Venkatadri Srungaya Mangala Baranangraye Mangalaa Naam Nivasaya Srinivasaya Mangalam. Sarva Ava Yava Soundarya Sampada Sarva Chetha Saam Sada Sam Mohana Yasthu Venkatesaya Mangalam. Nithyaya Nirava Dhyaya Sathyananda Chidathmane Sarva Antharathmane Srimad Venkatesaya Mangalam. Swatha …

Shri Venkateshwara Ashtotara Shatanamavali

Shri Venkateshwara Ashtotara Shatanamavali Anga Pooja Om Kesavayay Namah Pathau Poojayami Om Govindhayay Namah Kulpau Poojayami Om Indirapathaye Namah Jankae Poojayami Om Annakayay Namah Januni Poojayami Om Janardhanayay Namah Ooru Poojayami Om Vishterasravache Namah Katim Poojayami Om Kukshisakila Sravanaaya Namah Othiram Poojayami Om Lakshmi Vakshastalaya Namah Vakshastalam Poojayami Om Sangu Sakra Kadhadharaya Namah Bhahoo Poojayami …