Sri Dakshinamurthy Stotram – Lord Shiva Slogams Lyrics

Sri Dakshinamurthy Stotram

Viswam Darpana Drusya mana Nagari

Thulyam Ni Jan Tar Gatham

Pasyan Nathmani Mayaya Bahiri Voth

Bhutham Yatha Nidraya

Ya Sakshath Kuruthe Prabodha Samaye

Swathmanameva Dwayam

Thasmai Sri Guru Murthaye Nama Idham

Sree Dakshinamurthaye

Beejas Yanthari Vankuro Jaga Dhidham

Prang Nirvi Kalpam Puna

Maya Kalpitha Desa Kala Kalanaa

Vaichithrya Chithri Krutham

Maya Veeva Vijrum Bhayathya Pi Maha

Yogeeva Yah Swe Chaya

Thasmai

Yas Yaiva Sphuranam Sadath Ma Ka Ma Sath

Kalpar Tha Gam Bha Sathe

Sakshaath Thathwa Ma Seethi Veda Vachasa

Yoboda Yath Ya Srithhan

Yath Saksht Karanath Bhavenna Punara

Aa Vrithir Bhavam Bho Nidhow

Thasmai

Nana Chidhra Ghato Dhara Sthitha Maha

Deepa Prabha Bhaswaram

Jnanam Yasya Thu Chakshu Radhi Karana

Dwara Bahi Span Dathe

Jaana Meethi Thameva Baandha Manubathi

Yethath Samastham Jagat

Thasmai

Deham Prana Mapi Indryany Api Chalaam

Budhim Cha Soonyam Vidhu

Stree Balandha Jadopa Mas Thva Ham Ithi

Brandha Brusam Vaadhina

Maya Sakthi Vilasa Kalpitha Maha

Vyamoha Samharine

Thasmai

Rahu Grastha Divakarendu Sadrusho

Maya Sama Chadanath

Sanamthra Karanopa Sam Hara Natho

Yoa Bhoot Sushup Tha PuMaan

Pranaas Swapsaa Mithi Prabodha Samaye

Yaa Prathya Bigna Yathe

Thasmai

Bal Yadish Wapi Jagra Dhadi Shu Thadha

Sarva Svaa Vas Thastha Swapi

Vya Vrutha Swanu Vartha Mana Maha

Mith Yanth Sph Urantham Sada

Svath Maanam Pragati Karothi Bajatham

Yo Mudraya Bhadraya

Thasmai

Viswam Pasyathi Karya Kara Na Thaya

Swa Swami Sam Banda Tha

Sishya Charya Thaya Tha Daiva Pithru

Puth Radh Yath Mana Bedatha

Swapne Jagrathi Va Ya Esha Purusho

Maya Pari Bramitha

Thasmai

Bhooram Baansya Ani Lom Bharmhrn

Adho Himamsu Puman

Ithya Bhathi Chara Charath Maka Midham

Yas Yaiva Murth Yashtakam

Nanyath Kin Chana Vidh Yathe Vim Ru Sathaam

Yasmath Paras Math Vibho

Thasmai

Sarvath Mathva Mithi Sphuti Krutha Mitham

Yasmada Mushmin sthave

Thenasya Sravanath Thadartha Mananath

Dyanascha Sankeerthanath

Sarvathma Thva Maha Vibhuthi Sahitham

Syadhees Waras Thvam Svatha

Siddhyeth Thath Puna Rashtadha Parinatham

Chaisvarya Mavyahatham