Sri Maheswara Pratasmarana Pancharatna Stotram – Lord Shiva Slogams Lyrics

Sri Maheswara Pratasmarana Pancharatna Stotram

Prathasmaraami Paramaeswara Vaktrapadmam

Baala Shaleela Parishoshitha Panchapaanam
Bhasma Tribuntra Rachitam Panikundalatyam
Kundaenthu Chandhana Sudharasa Manthahaasam
Pratharbhajaami Paramaeswara Bhahuthandaan
Katvanga Shoola Harinaahi Bhinaaga Yukthaan
Gowri Kaphola Kujaranjhitha Putraraegaan
Sowvarna Kangana Manithyuthi Bhaasamaanaan
Pratharnamaami Paramaeswara Paathapathmam
Padmothbhavamara Muneendra Manoe Nivaasam
Pamaksha Naetra Saraseeruha Poojaneeyam
Padmankusha Dwaja Lanja Chanatyam
Pratah Smarami Paramaeswara Punyamorthim
Karpoora Kuntha Thavalam Gajasarma Saelam
Gangaatharam Kanakamaartha Vibhaasanam
Kathyaayani Thanu Vibhooshitha Vaamapaagam
Pratah Smarami Paramaeswara Punya Naama
Sraeyah Pratham Sakalathukka Vinaasah Haethum
Samsaara Thaapa Samaanam Kali Kalmashagnam
Kho Khoti Thaana Palatham Smaranaena Pumsaam