Sri Margabandhu Stotram by Ayyappa Deekshithar – Lord Shiva Slogams Lyrics

Sri Margabandhu Stotram by Ayyappa Deekshithar

Shambho Maha Deva Deva- Shiva

Shambho Maha Devaesa Shambho

Shambho Mahadeva Deva.

Phala Vanamrath Kireetam

Phala Nethra Chisha Dagdha Pancheshu Keetam

Soolaha Thaaraa Thikootam Shudham Radhendu Choodam

Bhaje Margabandhum      

(Shambho )

Ange Virjaj Gujangam

Abhra Ganga Tharanga Bhi Ramo Thamaangam

Om Kara Vati Kurangam Sidha Samsaevi Tham Grim

Bhaje Margabandum  

(Shambho )

Kandarpa Darpag Na Meesam

Kala kantam Mahesam Maha Vyoma Kaesam

Kunda Bhadandam Suresam Koti Suryap Prakasam

Bhajhe Margabandhum. 

(Shambho )

Mandara Bhutheryu Daram Manda Ragendra Saaram

Maha Gour Ya Dooram

Sindhoora Dhoora Pracharam Sindhoo Rajathi Dheeram

Bhaje Margabandhum 

(Shambho )

Nithyam Chida Nada Roopam

Ninhu Tha Sesha Lokesa Vairip Prathapam

Karthe Swara Ragendra Chapam Krithi Vasam

Bhaje Divya San Marga Bandhum 

(Shambo )

Appay Yajjwendra Geetham Stotra Rajam

Patedh Yasthu Bhakthya Prayane

Thas Yartha Sidhim Vidathe Marga Madhye

(A)Bhayam Chaashu Thosho Mahesa