Sri Mritasanjeevani Stotram – Lord Shiva Slogams Lyrics

Sri Mritasanjeevani Stotram

Eva Maa Raadhy Gaurisham Devam Mrityung Jaya Meshvaran

Mritasan Jeevanam Nam Na Kavacham Praja Pet Sada

Saarat Saara Taran Punyan Guhyad Guhya Taran Shubhan
Maha Daevasy Kavacham Mrita Sanjeeva Naamakan

Samahi Tamanaa Bhootva Shrinushv Kavacham Shubhaan
Shrit Va Itaddivya Kavacham Rahasyam Kuru Sarvada 

Varabhaya Karo Yaj Va Sarvadeva Nishe Vitah
Mrityun Jayo Maha Devah Prach Yan Maan Paatu Sarvada

Dadhaa Nah Shakti Mabhayam Tri Mukham Shadbhu Jah Prabhuh
Sadashivo-A-Gni Roopi Mamag Neyyaan Paatu Sarvada

Ashtaa Dasa Bhujo Peeto Danda Bhaya Karo Vibhuh
Yama Roopae Maha Daevo Dakshin Nas Yan Sada Vatu 

Khadga Bhaya Karo Dhiro Raksho Ganna Ni Shevitah
Raksho Roopi Mahesho Maan Nair Rityan Sarva Daavatu

Paasha Bhaya Bhujah Sarva Ratnaa Kara Ni Shevitah
Varu Natma Maha Devah Pashchimae Man Sadaa Vatu

Gadaa Bhaya Karah Pranna Naya Kah Sarva Da Gatih
Va Yav Yan Maaru Tatma Man Shang Karah Paatu Sarvada

Shang Kha Bhaya Karas Tho Man Naya Kah Paramaesh Varah
Sarvat Maan Tara Dig Bhagae Paatu Maan Shankarah Prabhuh

Shoola Bhaya Karah Sarva Vidyanam Adhi Nayakah
Eeshanatma Tathai Shaan Yaam Paatu Man Parameshvarah

Oordhva Bhaage Brahma Roopi Vish Vatma-A-Dhah Sada Vatu
Shiro Me Shankarah Paatu Lalatam Chandra Shekharah 

Bhoo Madhyam Sarva Lokeshas Tri Netro Lo Chane-A-Vatu
Bhroo Yugman Giri Shah Paatu Karnau Paatu Mahesh Varah

Nasikan Me Maha Deva Oshthau Paatu Vrishadh Vajah
Jeehvaan Mae Dakshina Moortird Antanme Girisho-A-Vatu 

Mrituyng Jayo Mukhan Paatu Kanthan Me Naga Bhooshannah
Pinaki Mat Karau Paatu Trishooli Hridayan Mama 

Pang Cha Vaktrah Stanau Paatu Udaran Jagadish Varah
Nabhin Patu Viroo Pakshah Paar Shvau Me Parvati Patih

Katad Vayam Girishau Mae Prishtham Me Prama Thadhi Pah:
Guh Yam Mahesh Varah Paatu Ma Moroo Paatu Bhaira Vah

Januni Mae Jagad Darta Jangghae Mae Jagadambika
Paadau Mae Satatan Paatu Loka Vandyah Sada Shivah 

Giri Shah Paatu Mae Bhaaryam Bhavah Paatu Sutaan Mama
Mrityunjayo Mamaa Yushyam Chittam Mae Ganna Nayakah

Sarvanggaan Mae Sada Paatu Kala Kalah Sada Shivah
Etatte Kavachan Punyan Devataanan Cha Durlabham 

Mrita Sanjeevanan Naam Naa Maha Daevaena Keerti Tam
Sahsra Var Tanan Chasy Purash Charanna Meritam 

Yah Pathech Chhrinu Yan Nityan Shra Vayetsu Sama Hitah 

Sakalam Mrityun Nirjitya Sada Yush Yam Samash Nute

Hasten Va Yadaa Sprishtva Mritan Sangjiva Yat Yasau
Aadhayov Yadhyas Tasy Na Bhavanti Kadaa Chana 

Kala Mriyu Mapi Praptam Asau Jayati Sarvada
Animadi Gunaish Varyam Labhate Manavot Tamah 

Yudda Rambhe Pathit Vedam Ashta Visha Tiv Vaarakam
Yudda Madhyae Sthitah Shatruh Sadyah Sarvair Na Drishyate

Na Brahmaadi Ni Chast Raani Kshayan Kur Vanti Tasy Vai
Vijayam Labhate Deva Yudda Madhye-A-Pi Sarvadaa 

Prata Roott Hay Satatan Yah Pathet Kavachan Shubhan 

Akshay Yan Labhate Saukhyam Ih Loke Paratr Cha

Sarva Vyadhi Vinir Mriktah Sarva Roga Vivar Jitah
Ajara Mara No Bhootva Sada Shodasha Varshi Kah 

Vichara Vya Khilan Lokan Prapy Bhogansh Cha Durlabhaan
Tas Maadidan Maha Gopyan Kavachaam Samuda Hritam

Mritasangjeevanan Naam Naa Devatai Rapi Durlabham