Sri Shiva Manasa Pooja Stotram – Lord Shiva Slogams Lyrics

Sri Shiva Manasa Pooja Stotram

Ratnaih Kalpita mAasanam Hima-Jalaih SnAnam Ca Divya-Ambaram
NAnaa-Ratna-VibhUSitam Mruga-Madaa-Moda-Angkitam Candanam 
JAtI-Campaka-Bilva-Patra-Racitam Pusspam Ca DhUpam Tathaa
DIpam Deva Dayaa-Nidhe Pashupate Hrut-Kalpitam Gruhyataam 
SauvarNe Nava-Ratna-KhaNDa-Racite PAtre Ghurtam PAyasam
BhakSyam Panca-Vidham Payo-Dadhi-Yutam Rambhaa-Phalam PAnakam
ShAkAnAm-Ayutam Jalam Rucikaram KarpUra-KhaNDojjvalam
TAmbUlam ManasA MayA Viracitam BhaktyA Prabho SwIkuru 
Chatram CAmarayor-Yugam Vyaj-anakam Ca-Adarshakam Nirmalam
Veen-nA-Bheri-Mrudangga-KAhala-Kalaa GItam Ca Nrutyam Tathaa 
SASttAng-gam Pran-natih Stutir-Bahu-VidhA Hyetat-Samastam MayA
Sangkal-pena Samar-pitam Tava Vibho PUjAm GruhANa Prabho
AatmA Tvam Girijaa Matih Saha carAh PrAn-nAh SharIram Gruham
PUjA Te Vis-sayopa bhoga-RacanA NidrA SamAdhi-Sthitih 
SancArah Padayoh PradakSinna-Vidhih StotrAnni SarvA Giro
Yad-Yat-Karma Karomi Tat-Tad-Akhilam Shambho Tava-ArAdhanam 
Kara-Caranna-Krutam Vaak-KAya Jam Karma Jam Vaa
Shravanna Nayana Jam Vaa Maanasam VA 
AparAdham Vihitam Avihitam Vaa Sarvam-Etat-Kssa-mas vA
Jaya Jaya Karunna Abdhe Shri MahAdeva Shambho