Sri Shiva Mangalashtakam – Lord Shiva Slogams Lyrics

Sri Shiva Mangalashtakam

  Bhavaya Chandra Choodaya Nirgu Naya Gunath Mane

Kala Kalaya Rudhraya Neela Greevaya Mangalam.
Vrushabha Roodaya Bheemaya Vyagra Charmambaraya Cha
Pasunaam Pathaye Thubhyam Gowri Kanthaya Mangalam.

Bhasmod Dhulitha Dehaya Vyala Yagnopa Veethine
Rudraksha Mala Bhooshaya Vyoma Kaesaya Mangalam.
Soorya Chandragni Nethraya Namah: Kailasa Vasine
Satchitha Nanda Roopaya Pramadhesaya Mangalam

Mrutyunjayaya Saambhaya Srushti Sthith Yantha Karine
Tryamba Kaya Saanthaya Trilokesaya Mangalam.

Gangadharaya Somaya Namo Hariharath Mane
Ugraya Tripurag Naya Vaama Devaya Mangalam.

Sadhyo Jathaya Sarvaya Bhowvig Nana Pradhayine
Eesanaya Namas Thubhyam Pancha Vakthraya Mangalam

Sada Shiva Swa Roopaya Nama Sthath Purushaya Cha
Aghora Ya Cha Ghoraya Mahdevaya Mangalam.

 

Sri chamundap Prerithaena Rachitam Mangalas Padam

Thasya Bheesta Padam Shambho Yah Padeth Mangalashtakam