Sri Shiva-Parvathi Vallabha Ashtakam – Lord Shiva Slogams Lyrics

Sri Shiva-Parvathi Vallabha Ashtakam

Namo Bhootha Nadham Namo Deva Devam

Nama Kala Kalam Namo Divya Thaejam

Nama Kama Basmam Nama Santha Seelam

Bhaje Parvathi Vallabham Neela Kandam.

Sada Theertha Sidham Sadha Bhaktha Paksham

Sada Shaiva Poojyam Sada Shura Basmam

Sada Dhyana Yuktham Sada Jnana Dalpam

Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.

Smasanam Bhayanam Maha Sthaana Vasam

Sareeram Gajaa Naam Sada Charma Vaeshtam

Pisacham Nisesasam Pasoonaam Prathishtam

Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.

Phani Naga Kande Bhujangah Danekam

Gale Run Damalam Maha Veera Sooram

Kadi Vyagra Sarmam. Chitha Basma Laepam

Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.

Siraad Shuddha Ganga Shivaa Vama Bhagam

Vyad Deerga Kesam Sadaa Maam Trinethram

Phanee Naga Karnaam Sada Bala Chandram

Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.

Kare Soola Dharam Maha Kashta Nasam

Suresam Varesam Mahesam Janesam

Thane Charu Eesam Dwajesam Gireesam

Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.

Udhasam Sudhasam Su Kailasa Vasam

Dara Nirdhram Sasmsidhi Tham Hyathi Devam

Aja Hema Kalpa Dhruma Kalpa Sevyam

Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.

Mune Naam Varenyam Gunam Roopa Varnam

Dweeja Sampa Dastham Shivam Veda Sasthram

Aho Dheena Vathsam Krupalum Shivam

Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.

Sada Bhava Nadham Sada Sevya Manam

Sada Bhakthi Devam Sada Poojyamanam

Maya Theertha Vasam Sada Sevya Mekham

Bhaje Parvathi Vallabham Neelakandam.