Sri Shiva Thandava Stotram – Lord Shiva Slogams Lyrics

Sri Shiva Thandava Stotram

Jata Ta Vee Gala Jwala Pravaha Paavitha Sthale

Galeva Labhya Lambithaam Bhujanga Thunga Maalikaam

Damad Dama Damad Dama Nin Naadavad Da Marvayam

Chakara Chanda Thandavam Thanothu Na Shiva Shivam. 

Jata Ka Taha Sambhrama Brama Nillimpa Nirjari

Vi lola Veechi Val Lari Viraaja Mana Moor Dhani

Dhaga Dhaga Dagaj Jwala Lalata Patta Paavake

Kishora Chandra Shaekarae Rathi Prathi Kshanam Mama. 

Dara Daraendra Nandini Vilaasa Bhandhu Bhandura

Sphura Digantha Santhathi Pramodha Maana Maanase

Krupa Kadaksha Dhoerani Niruddha Durdha Rapathi

Kwachi Digambarae Mano Vinodha Maethu Vasthuni.

Jada Bhujanga Pingala Sphurath Phaana Mani Prabha

Kadamba Kumkuma Drava Praliptha Digvadhu Mukhae

Madhandha Sindhura Sphurath Vagu Utthariya Maedhurae

Mano Vinodha Madhbutham Bibarthu Bhootha Bharthari. 

Sahasra Lochana Prabhoothya Sesha Lekha Shekhara

Prasoona Dhooli Dhoerani Vidhu Sarangri Peedabhu

Bhujanga Raaja Malaya Nibhadha Jada Jhootaka

Sriyai Chiraaya Jaayatham Cha Koera Bandhu Shaekhara. 

Lalata Chath Wara Jwala Dhanam Jaya Sphu Lingabha

Nipeetha Pancha Sayagam Saman Nilim Panayakam

Sudha Mayookha Laekhaya Virajamana Shaekharam

Maha Kapali Sampadae Siro Jadalam Asthu Naa. 

Karala Bhala Pattika Dhaga Dhaga Dhagaj Jwala

Dhanam Jayaa Huthi Krutha Pra Chanda Pancha Saayagae

Dhara Dharendra Nandhini Kucha Gra Chithra Pathraka

Prakalpa Naika Shilpini Trilochanae Rathir Mama. 

Naveena Maegha Mandali Ni Rudha Durdha Rath Sphurath

Kahooni Seedhi Neethama Prabandha Bandha Kandhara

Nilimpa Nirjari Dars Thano Thu Kruthi Sindhoora

Kala Nidhana Bandhura Sriyam Jagat Durandhara. 

Prafulla Neela Pankaja Prapancha Kaalima Prabha

Valambhi Kanda Kanthali Ruchi Prabandha Kandharam

Smars Chidham Puras Chidham Bhavas Chidham Makha Chidham

Gaja Chidanda Kachidham Tham Antha Kachidham Bhajae. 

Agarva Sarva Mangalaa Kalaa Kadamba Manjari

Rasa Pravaha Madhoori Vijrumbha Maana Madhu Vrutham

Suranthakam Paranthakam Bhavanthakam Makhandakam

Gajandha Kandha Kandakam Thamantha Kanthakam Bhajae. 

Jayath Wa Dhabra Vibrama Madbujaanga Maswa Sath

Vinir Gamath Kramas Phurath Karala Bhala Havya Vat

Dhimi Dhimi Dhimi Dhwanan Mrudanga Thunga Mangala

Dhwani Karma Pravarthitha Prachanda Thandava Shiva. 

Drusha Dwichi Thra Thalpa Yor Bhujanga Mouk Thika Srajo

Garishta Rathna Loshtayo Suhrudhwi Paksha Pakshayo

Trunara Vinda Chakshusho Praja Mahee Mahaendrayo

Sama Pravarthika Kadha Sadashivam Bhajam Yaham. 

Kada Nilampa Nirjaree Nikunja Koetare Vasan

Vimuktha Durmathee Sada Siras Than Jaleem Vahan

Vilola Lola Lochano Lalama Bhala Lagnaka

Shivaethi Mantha Mucharan Kada Sukhee Bhavam Yaham.

Imam Hi Nithya Maeva Muktha Mutha Mothamam Sthavam

Padan Smaran Broovan Naro Vishudhi Maethi Santhatham

Hare Gurou Subhakthi Maasu Yathi Nanyadha Gatheem

Vimohinam Hi Dehi Naam Sushakarasya Chithanam. 

Pooja Vasana Samayae Dasa Vakhra Geetham

Ya Shambhu Poojana Param Padthi Pradhoshae

Thasya Sthiraam Radha Gajendra Thuranga Yuktham

Lakshmeem Sadaiva Sumukheem Pradadathi Shambu.