Totakashtakam – Lord Shiva Slogams Lyrics

Totakashtakam

Viditakila Sastra Sudha Jalathea 

Mahitopa Nisat Kathi Tar Thanidhe

Hrudaye Kalaye Vimalam Charanam 

Bhava Sankara Daesika Mae Sharanam

Karuna Varunalaya Palaya Mam 

Bhva Sagara Dukha Viduna Hrudam

Rachaya Khila Darshana Thatva Nidam 

Bhava Sankara Daesika Mae Sharanam

Bhavata Janata Suhita Bhavita 

Nija Bodha Vicharana Charu Matae

Kalayeshvara Jeeva Viveka Vidam 

Bhava Sankara Daesika Mae Sharanam

Bhava Eva Bhavaniti Mae Nitaram 

Samajayata Chetasi Kautu Kita

Mama Varaya Moha Maha Jaladhim 

Bhava Sankara Daesika Mae Sharanam

Sukrte Dhikrete Bahidha Bhavato 

Bhavita Sama Darshana Lala Sata:

Atihi Namimam Pari Palaya Mam 

Bhava Sankara Daesika Mae Sharanam

Jagati Mavitum Kalita Kritayo 

Vicharanti Maha Mana Sascha Latah:

Ahimam Sturivatra Vibhasi Guro 

Bhava Sankara Daesika Mae Sharanam

Guru Pungava Pungava Kaetana Te 

Samatam Ayatam Nahi Koapi Sudhih

Sarana Gata Vatsala Tat Tvi Nidhe 

Bhava Sankara Daesika Mae Sharanam

Vidita Na Maya Vishatai Ka Kala 

Nacha Kin Chana Kanchana Masti Guro

Druta Maeva Videhi Krupam Sahajam 

Bhava Sankara Daesika Mae Sharanam