Tag «1008 names of goddess lakshmi»

108 Names of Goddess Lakshmi in English

108 Names of Goddess Lakshmi Om Prakrityai Namah Om Vikrityai Namah Om Vidyaayai Namah Om Sarvabhutahitapradaayai Namah Om Shraddhaayai Namah Om Vibhuutyai Namah Om Surabhyai Namah Om Paramaatmikaayai Namah Om Vaache Namah Om Padmaalayaayai Namah Om Padmaayai Namah Om Shuchaye Namah Om Swaahaayai Namah Om Svadhaayai Namah Om Sudhaayai Namah Om Dhanyaayai Namah Om Hiranmayyai …

108 Names Of Goddess Dhairiya Lakshmi

108 Names Of Goddess Dhairiya Lakshmi   No English Name Mantra 1 Om Shrim Hrim Klim Dhairyalakshmyai Namah। 2 Om Shrim Hrim Klim Apurvayai Namah। 3 Om Shrim Hrim Klim Anadyayai Namah। 4 Om Shrim Hrim Klim Adirishwaryai Namah। 5 Om Shrim Hrim Klim Abhishtayai Namah। 6 Om Shrim Hrim Klim Atmarupinyai Namah। 7 Om …

108 Names Of Goddess Dhanya Lakshmi

108 Names Of Goddess Dhanya Lakshmi   No English Name Mantra 1 Om Shrim Klim Dhanyalakshmyai Namah। 2 Om Shrim Klim Anandakrityai Namah। 3 Om Shrim Klim Aninditayai Namah। 4 Om Shrim Klim Adyayai Namah। 5 Om Shrim Klim Acharyayaie Namah। 6 Om Shrim Klim Abhayayai Namah। 7 Om Shrim Klim Ashakyayai Namah। 8 Om …

108 Names of Goddess Adi Lakshmi

108 Names of Goddess Adi Lakshmi   No English Name Mantra 1 Om Shrim Adilakshmyai Namah। 2 Om Shrim Akarayai Namah। 3 Om Shrim Avyayayai Namah। 4 Om Shrim Achyutayai Namah। 5 Om Shrim Anandayai Namah। 6 Om Shrim Architayai Namah। 7 Om Shrim Anugrahayai Namah। 8 Om Shrim Amritayai Namah। 9 Om Shrim Anantayai …

108 Names Of Goddess Lakshmi

108 Names Of Goddess Lakshmi   Name Name Mantra Prakriti Om Prakrityai Namah। Vikriti Om Vikrityai Namah। Vidya Om Vidyayai Namah। Sarvabhutahitaprada Om Sarvabhutahitapradayai Namah। Shraddha Om Shraddhayai Namah। Vibhuti Om Vibhutyai Namah। Surabhi Om Surabhyai Namah। Paramatmika Om Paramatmikayai Namah। Vachi Om Vache Namah। Padmalaya Om Padmalayayai Namah। Padma Om Padmayai Namah। Shuchi Om …