Tag «laxmi names in telugu»

108 Names Of Goddess Santana Lakshmi

108 Names Of Goddess Santana Lakshmi No English Name Mantra 1 Om Hrim Shrim Klim Santanalakshmyai Namah। 2 Om Hrim Shrim Klim Asuraghnyai Namah। 3 Om Hrim Shrim Klim Architayai Namah। 4 Om Hrim Shrim Klim Amritaprasave Namah। 5 Om Hrim Shrim Klim Akararupayai Namah। 6 Om Hrim Shrim Klim Ayodhyayai Namah। 7 Om Hrim …

108 Names Of Goddess Gaja Lakshmi

108 Names Of Goddess Gaja Lakshmi   No English Name Mantra 1 Om Shrim Hrim Klim Gajalakshmyai Namah। 2 Om Shrim Hrim Klim Anantashaktyai Namah। 3 Om Shrim Hrim Klim Ajneyayai Namah। 4 Om Shrim Hrim Klim Anurupayai Namah। 5 Om Shrim Hrim Klim Arunakrityai Namah। 6 Om Shrim Hrim Klim Avachyayai Namah। 7 Om …

108 Names Of Goddess Dhairiya Lakshmi

108 Names Of Goddess Dhairiya Lakshmi   No English Name Mantra 1 Om Shrim Hrim Klim Dhairyalakshmyai Namah। 2 Om Shrim Hrim Klim Apurvayai Namah। 3 Om Shrim Hrim Klim Anadyayai Namah। 4 Om Shrim Hrim Klim Adirishwaryai Namah। 5 Om Shrim Hrim Klim Abhishtayai Namah। 6 Om Shrim Hrim Klim Atmarupinyai Namah। 7 Om …

108 Names Of Goddess Dhanya Lakshmi

108 Names Of Goddess Dhanya Lakshmi   No English Name Mantra 1 Om Shrim Klim Dhanyalakshmyai Namah। 2 Om Shrim Klim Anandakrityai Namah। 3 Om Shrim Klim Aninditayai Namah। 4 Om Shrim Klim Adyayai Namah। 5 Om Shrim Klim Acharyayaie Namah। 6 Om Shrim Klim Abhayayai Namah। 7 Om Shrim Klim Ashakyayai Namah। 8 Om …

108 Names of Goddess Adi Lakshmi

108 Names of Goddess Adi Lakshmi   No English Name Mantra 1 Om Shrim Adilakshmyai Namah। 2 Om Shrim Akarayai Namah। 3 Om Shrim Avyayayai Namah। 4 Om Shrim Achyutayai Namah। 5 Om Shrim Anandayai Namah। 6 Om Shrim Architayai Namah। 7 Om Shrim Anugrahayai Namah। 8 Om Shrim Amritayai Namah। 9 Om Shrim Anantayai …