Tag «sri venkateswara swamy stotram»

Sri Venkatesa Stotram

Sri Venkatesa Stotram Kamala Kucha Choo Chuka Kumkumatho Niya Tharuni Thaa Thula Neela Thano Kamala Yatha Lochana Loka Pathe Vijayee Bhava Venkata Shaila Pathe. Sa Chatur Mukha Shan Mukha Pancha Mukha Pramukha Khila Dai Vatha Mouli Mane Sarana Gatha Vathsala Sara Nidhe Pari palaya Maam Vrusha Shaila Pathe. Athi Vela Thaya Thava Dur Visha Hai Anu Vela …

Sri Venkataesa Dwadasa Nama Stotram

Sri Venkataesa Dwadasa Nama Stotram Asya Sree Venkataesa Dwadasa Naama Stotra Maha Mantrasyaa Brahma Rushih  Anushtup Chandah Sri Venkataeswaro Daevataa Ishtartae Viniyogah Naaraayano Jagannaatho Vaari jaasana vanditah Swaami pushkarini vasi Shankha Chakra Gadaa Dharah Pitaambhara dharo Daevo Garudaashana shobhitah Kandarpa khoti Laavanyaha Kamalayata lochanah Indiraapati Govindah Chandra soorya Prabhaakaraha Viswaatmaa Viswalokaesu Jaya Sree Vaenkataeswaraha Eta dwaadasa …