Sri Venkatesa Stotram

Sri Venkatesa Stotram

Kamala Kucha Choo Chuka Kumkumatho

Niya Tharuni Thaa Thula Neela Thano

Kamala Yatha Lochana Loka Pathe

Vijayee Bhava Venkata Shaila Pathe.

Sa Chatur Mukha Shan Mukha Pancha Mukha

Pramukha Khila Dai Vatha Mouli Mane

Sarana Gatha Vathsala Sara Nidhe

Pari palaya Maam Vrusha Shaila Pathe.

Athi Vela Thaya Thava Dur Visha Hai

Anu Vela Kruthai   Aparadha Sathai

Bhari tham thwari tham vrusha shaila pathe

Para yaa kru payaa pari pahi hare.

Adhi Venkata Shaila Mudhara Mathe

Janatha Bhi Mathaa Dhi Ka Dhana Ra Thaath

Para Deva Thaya Gathi Thaan Niga Mai

Kamala Dayi Thaan Param Kalaye.

Kala Venu Ra Vasa Gopa Vadhoo

Satha Kodi Vru Thaath Smara Kodi Samath

Prathi Valla Vika Bhi Madath Sukha Dath

Vasud Eva Su Thaan Na Param Kallaye.

Abhi Rama Guna Kara Da Sarathe

Jaga Deka Dhanur Dhara Dheera Mathe

Raghu Nayaka Rama Rame Sa Vibho

Varadho Bhava   Deva Daya Jaladhe.

Avanee Thanaya Kama Neeya Karam

Rajani Kara Charu Mukham Bhuru Ham

Rajani Chara Raja Thamo Mi Hiram

Maha Neeya Maham Raghu Rama Maye.

Sumu Kham Suhru Dham Sulabham Sukha Dham

Sava Nujam Cha Sukhaya Ma Mogha Saram

Apahaya  Raghu Dwaha  Manya Maham

Na Kathan Chana Kanchana  Jaathu Bhaje.

Vina Venkatesam Na Natho Na Natha

Sada Venkatesam Smarami   Smarami

Hare Venkatesa   Praseedha Praseedha

Priyam Venkatesa Prayacha Prayacha.

 Aham Dhoora Dasthe Padam Bhoja Yugma

Prana Maechaya Agathya Sevam Karomi

Sakruth Seva Ya Nithya Seva Balam Thwam

Pra yacha praycha prabho Venkatesa

Agna Ni Nam Maya Do Shan

A Seshan Vihi Than Hare

Kshamas Va Thwam Kshamas Va Thwam

Sesha Shail Shika Mane.