ல வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் | La Baby Girl Names In Tamil

ல வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் | La Baby Girl Names In Tamil

ல பெண் குழந்தை பெயர்கள்La Girl Baby Names In Tamil
லகிஷாLakisha
லலிதாLalitha
லலிதாதேவிLalithathevi
லலிதாப்ரியாLalithapriya
லலிதாஸ்ரீLalithasri
லதாகௌரிLathakowri
லதாபாரதிLathabharathi
லதாLatha
லதாதேவிLathathevi
லனியாLaniya
லக்சனாLaksana
லக்ஷயினிLakshayini
லதுஜாLathuja
லக்ஷிதாLakshitha
லக்ஷராLakshara
லக்ஷிகாLakshika
லக்சிகாLaksika
லதாயினிLathayini
லத்திகாLaththika
லஜிதாLajitha
லத்விகாLathvika
லஹிதாLahitha
லஷியாLashiya
லக்னாLakna
லஷிதாLashitha
லவனாLavana
லவணிLavani
லதிகாLathika
லதாமணிLathamani
லவனிக்காLavanikka
லதுசாயினிLathusayini
லக்சாயினிLaksayini