ல வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் | La Baby Boy Names In Tamil

ல வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் | La Baby Boy Names In Tamil

இந்த பதிவில் “ல வரிசை குழந்தை பெயர்கள்” தொகுப்பை காணலாம்.

இங்கே “ல” என்ற எழுத்தில் ஆரம்பிக்கும் ஆண் மற்றும் பெண் குழந்தைகளுக்கான தூய தமிழ் பெயர்கள், மாடர்ன் பெயர்கள் மற்றும் வடமொழி பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளன.

உங்கள் குழந்தைகளுக்கு, உங்களுக்கு பிடித்தமான “ல” வரிசையில் உள்ள அழகான பெயரினை சூட்டி மகிழ்ந்திடுங்கள்.

ல வரிசை குழந்தை பெயர்கள்

ல ஆண் குழந்தை பெயர்கள்La Boy Baby Names In Tamil
லவன்Lavan
லவணன்Lavanan
லம்பகர்ணன்Lampakarnan
லம்போதரன்Lampotharan
லரன்Laran
லஷ்வன்Lashvan
லக்ஷ்மணன்Lakshmanan
லக்ஷித்Lakshith
லக்சிகன்Laksikan
லதீபன்Latheepan
லதுஜன்Lathujan
லதுஷன்Lathushan
லதுர்ஷன்Lathurshan
லதுசாந்த்Lathushanth
லலித்Lalith
லலித்குமார்Lalithkumar
லக்ஸ்மிகாந்த்Laksmikanth
லட்சுணன்Latsunan
லலித்கிஷோர்Lalithkishor
லசித்Lasith
லசிதன்Lasithan
லகிதன்Lakithan
லகினன்Lakinan
லவதுஜன்Lavathujan
லவதுஷன்Lavathushan
லகிஷாந்த்Lakishanth
லவஷன்Lavashan
லதுஷாந்த்Lathushanth
லவஷாந்த்Lavashanth
லகிஷன்Lakishan