கேது தரும் நோய்கள் | Ketu Related Diseases

கேது தரும் நோய்கள் | Ketu Related Diseases

 • தலை முடி பிரச்சினைகள்
 • மன பாதிப்புகள்
 • விரக்தி
 • தனிமையில் தவித்தல்
 • பேதலிப்பு
 • மனக்கவலை
 • ஆண்மை பாதிப்பு
 • மூல நோய்
 • போதை பழக்கம்
 • பில்லி சூனிய ஏவல் தாக்கம்
 • மனவெறுப்பு
 • மன நோய்
 • போலியோ