சனி தரும் நோய்கள் | Saturn related Diseases

சனி தரும் நோய்கள் | Saturn related Diseases

  • கால் வலி
  • பாத வலி
  • உள்ளுறுப்புகளில் பாதிப்பு
  • ஜீரண உறுப்புகளில் பிரச்சினை
  • வாதம் தொடர்பான நோய்கள்
  • மன பாதிப்பு
  • கண் நோய்
  • புளித்த ஏப்பம்
  • முட்டி வலி