Thiruppugazh Song 320 – திருப்புகழ் பாடல் 320

திருப்புகழ் பாடல் 320 – காஞ்சீபுரம்ராகம் – ஹிந்தோளம்; தாளம் – ஆதி(எடுப்பு – 1/2 இடம்) தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம்தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம்தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம் …… தனதான புரைபடுஞ் செற்றக் குற்றம னத்தன்தவமிலன் சுத்தச் சத்யஅ சத்யன்புகலிலன் சுற்றச் செத்தையுள் நிற்குந் …… துரிசாளன் பொறையிலன் கொத்துத் தத்வவி கற்பஞ்சகலமும் பற்றிப் பற்றற நிற்கும்பொருளுடன் பற்றுச் சற்றுமில் வெற்றன் …… கொடியேனின் கரையறுஞ் சித்ரச் சொற்புகழ் கற்குங்கலையிலன் கட்டைப் புத்தியன் …

Thiruppugazh Song 319 – திருப்புகழ் பாடல் 319

திருப்புகழ் பாடல் 319 – காஞ்சீபுரம் தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம்தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம்தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம் …… தனதான தசைதுறுந் தொக்குக் கட்டளை சட்டஞ்சரியவெண் கொக்குக் கொக்கந ரைத்தந்தலையுடம் பெய்த்தெற் புத்தளை நெக்கிந் …… த்ரியமாறித் தடிகொடுந் திக்குத் தப்பந டக்கும்தளர்வுறுஞ் சுத்தப் பித்தவி ருத்தன்தகைபெறும் பற்கொத் துக்கள னைத்துங் …… கழலாநின் றசலருஞ் செச்செச் செச்செயெ னச்சந்ததிகளும் சிச்சிச் சிச்சியெ னத்தங்கரிவையும் துத்துத் துத்துவெ னக்கண் …… டுமியாமற் றவருநிந் திக்கத் …

Thiruppugazh Song 318 – திருப்புகழ் பாடல் 318

திருப்புகழ் பாடல் 318 – காஞ்சீபுரம்ராகம் – ஆரபி ; தாளம் – ஆதி (எடுப்பு – 1/2 இடம்) தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம்தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம்தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம் …… தனதான கனிதருங் கொக்குக் கட்செவி வெற்பும்பழநியுந் தெற்குச் சற்குரு வெற்புங்கதிரையுஞ் சொற்குட் பட்டதி ருச்செந் …… திலும்வேலும் கனவிலுஞ் செப்பத் தப்புமெ னைச்சங்கடவுடம் புக்குத் தக்கவ னைத்துங்களவுகொண் டிட்டுக் கற்பனை யிற்கண் …… சுழல்வேனைப் புனிதனம் பைக்குக் கைத்தல ரத்நம்பழையகங் …

Thiruppugazh Song 317 – திருப்புகழ் பாடல் 317

திருப்புகழ் பாடல் 317- காஞ்சீபுரம் தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம்தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம்தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம் …… தனதான அரியயன் புட்பிக் கக்குழு மிக்கொண்டமரர்வந் திக்கத் தட்டுரு வச்சென்றவுணரங் கத்தைக் குத்திமு றித்தங் …… கொருகோடி அலகைநின் றொத்தித் தித்திய றுத்தும்பலவியங் கொட்டச் சக்கடி கற்றந்தரியுடன் பற்றிக் குச்சரி மெச்சும் …… படிபாடிப் பரிமுகங் கக்கச் செக்கண் விழித்தும்பவுரிகொண் டெட்டுத் திக்கையு டைத்தும்படுகளம் புக்குத் தொக்குந டிக்கும் …… படிமோதிப் படைபொருஞ் சத்திப் பத்மநி …

Thiruppugazh Song 316 – திருப்புகழ் பாடல் 316

திருப்புகழ் பாடல் 316- காஞ்சீபுரம்ராகம் – ஷண்முகப்ரியா; தாளம் – ஆதி(எடுப்பு – 1/2 இடம்) தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம்தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம்தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம் …… தனதான செறிதரும் செப்பத் துற்பல வெற்பும்பிறிதுமங் கத்தைக் குற்றவி ருப்புஞ்சிகரிதுண் டிக்கக் கற்றத னிச்செஞ் …… சுடர்வேலும் திரள்புயங் கொத்துப் பட்டவ னைத்துந்தெளியநெஞ் சத்துப் புற்றும யக்கம்திகழ்ப்ரபஞ் சத்தைப் புற்புத மொக்கும் …… படிநாடும் அறிவறிந் தத்தற் கற்றது செப்புங்கடவுளன் பத்தர்க கச்சம றுத்தன்பருள்பவன் …

Thiruppugazh Song 315 – திருப்புகழ் பாடல் 315

திருப்புகழ் பாடல் 315 – காஞ்சீபுரம்ராகம் – தோடி; தாளம் – ஆதி(எடுப்பு – 1/2 இடம்) தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம்தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம்தனதனந் தத்தத் தத்தன தத்தம் …… தனதான கறையிலங் குக்ரச் சத்தித ரிக்குஞ்சரவணன் சித்தத் துக்குளொ ளிக்குங்கரவடன் கொற்றக் குக்குட வத்தன் …… தனிவீரக் கழலிடும் பத்மக் கட்செவி வெற்பன்பழநிமன் கச்சிக் கொற்றவன் மற்றுங்கடகவஞ் சிக்குக் கர்த்தனெ னச்செந் …… தமிழ்பாடிக் குறையிலன் புற்றுக் குற்றம றுக்கும்பொறைகள்நந் தற்பப் புத்தியை …

Thiruppugazh Song 329 – திருப்புகழ் பாடல் 329

திருப்புகழ் பாடல் 329 – காஞ்சீபுரம்ராகம் – பாகேஸ்ரீ; தாளம் – ஸங்கீர்ண சாபு (4 1/2) தக-1, திமி-1, தகதகிட-2 1/2 தத்தத் தனதான தத்தத் …… தனதான) அற்றைக் கிரைதேடி அத்தத் …… திலுமாசைபற்றித் தவியாத பற்றைப் …… பெறுவேனோ வெற்றிக் கதிர்வேலா வெற்பைத் …… தொளைசீலாகற்றுற் றுணர்போதா கச்சிப் …… பெருமாளே.

Thiruppugazh Song 328 – திருப்புகழ் பாடல் 328

திருப்புகழ் பாடல் 328 – காஞ்சீபுரம் தனத்தத்தத் தனத்தத்தத் தனத்தத்தத் தனத்தத்தத்தனத்தத்தத் தனத்தத்தத் …… தனதான கறுக்கப்பற் றுவர்ப்பிட்டுச் சிரித்துச்சற் றுறுக்கிக்கட்பிறக்கிட்டுப் படக்கற்பித் …… திளைஞோர்தங் கழுத்தைச்சிக் கெனக்கட்டித் தனச்செப்புப் படக்குத்திட்டுருக்கிக்கற் பழிக்கப்பொற் …… பெழுகாதல் புறப்பட்டுக் களிக்கக்கற் புதர்தைப்பிட் டரக்கிப்பொற்பணிக்கட்டிற் புறத்துற்றுப் …… புணர்மாதர் பொருத்தத்தைத் தவிர்த்துச்சற் றிரக்ஷித்துப் புரப்பப்பொற்பதத்தைப்பெற் றிருக்கைக்குப் …… பெருவேனோ திறற்கொக்கைப் படக்குத்திச் செருக்கிக்கொக் கரித்துச்சக்கரிக்குப்புத் திரற்குற்றுத் …… தளைபூணச் சினத்துப்பொற் பொருப்பைப்பொட் டெழுத்தித்திக் கரித்துப்புத்திரத்தத்திற் சிரித்துற்றுப் …… பலபேய்கள் பறிக்கப்பச் …

Thiruppugazh Song 327 – திருப்புகழ் பாடல் 327

திருப்புகழ் பாடல் 327 – காஞ்சீபுரம் தனத்தத்தத் தனத்தத்தத் தனத்தத்தத் தனத்தத்தத்தனத்தத்தத் தனத்தத்தத் …… தனதான கருப்பற்றிப் பருத்தொக்கத் தரைக்குற்றிட் டுருப்பெற்றுக்கருத்திற்கட் பொருட்பட்டுப் …… பயில்காலங் கணக்கிட்டுப் பிணக்கிட்டுக் கதித்திட்டுக் கொதித்திட்டுக்கயிற்றிட்டுப் பிடித்திட்டுச் …… சமனாவி பெருக்கப்புத் தியிற்பட்டுப் புடைத்துக்கக் கிளைப்பிற்பொய்ப்பிணத்தைச்சுட் டகத்திற்புக் …… கனைவோரும் பிறத்தற்சுற் றமுற்றுற்றிட் டழைத்துத்தொக் கறக்கத்துப்பிறப்புப்பற் றறச்செச்சைக் …… கழல்தாராய் பொருப்புக்கர்ப் புரக்கச்சுத் தனப்பொற்புத் தினைப்பச்சைப்புனக்கொச்சைக் குறத்தத்தைக் …… கினியோனே புரத்தைச்சுட் டெரித்துப்பற் றலர்க்குப்பொற் பதத்துய்ப்பைப்புணர்த்தப்பித் தனைக்கற்பித் …… தருள்வோனே செருக்கக்குக் …