ச வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் | Boy Baby Names starting with S

ச வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் | Boy Baby Names starting with S Boy Baby Tamil Name Baby Name Meaning சகாதலா சக்தி துண்டு சகாதேவன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான சகாஷ் வெளிச்சம் சகிதியன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன் சகிதியானாதன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு சகித் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி சகித்தியன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர் சகித்யா …

ல லி லோ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் | La Li Lo Boy Baby Names

ல லி லோ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் | La Li Lo Boy Baby Names குழந்தைகளுக்கு பிறந்த நட்சத்திரம் படி பெயர் வைக்கும் பழக்கம் உள்ளது. இங்கே குழந்தை பிறந்த நட்சத்திர படி ல லி லோ வரிசையில் உள்ள ஆண் குழந்தை பெயர்கள் பற்றி பார்க்கலாம். ல லி லோ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் ல லி லோ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் ல லி லோ வரிசை …

Mullu Thenkuzhal Recipe for Gokulashtami | Crispy Spirals of Tradition for Lord Krishna’s Festivity

Mullu Thenkuzhal Recipe for Gokulashtami | Crispy Spirals of Tradition for Lord Krishna’s Festivity Gokulashtami, the festive celebration of Lord Krishna’s birth, is a time of devotion, traditions, and savoring a variety of delightful treats. Among the array of festive delights, Mullu Thenkuzhal stands out as a cherished snack that adds a touch of tradition …

Milk Payasam Recipe for Krishna Jayanthi | Creamy Elixir for Lord Krishna’s Auspicious Celebration

Milk Payasam Recipe for Krishna Jayanthi | Creamy Elixir for Lord Krishna’s Auspicious Celebration Krishna Jayanthi, the auspicious celebration of Lord Krishna’s birth, is a time of devotion, traditions, and enjoying a variety of delightful treats. Among the array of festive delights, Milk Payasam stands out as a cherished dessert that adds a touch of …

Milk Kesari Recipe for Krishna Jayanthi | Rich Indulgence for Lord Krishna’s Auspicious Celebration

Milk Kesari Recipe for Krishna Jayanthi | Rich Indulgence for Lord Krishna’s Auspicious Celebration Krishna Jayanthi, the auspicious celebration of Lord Krishna’s birth, is a time of devotion, traditions, and enjoying a variety of delightful treats. Among the array of festive delights, Milk Kesari stands out as a cherished dessert that adds a touch of …

Palkova Recipe for Krishna Jayanthi | Creamy Delight for Lord Krishna’s Auspicious Celebration

Palkova Recipe for Krishna Jayanthi | Creamy Delight for Lord Krishna’s Auspicious Celebration Krishna Jayanthi, the auspicious celebration of Lord Krishna’s birth, is a time of devotion, traditions, and enjoying a variety of delightful treats. Among the array of festive delights, Palkova stands out as a cherished sweet that adds a touch of creaminess to …

சிவன் பாமாலை | Sivan Pamalai

திருப்புலிவனம் சிவனார் பாமாலை (சிவஞான வள்ளலார்) இயற்றியவர்  சிவஞான வள்ளலார்             நூல் 17.ஆரண உருவமாகி அம்பரக் கோயில் தோறும்நாரணன் பிரமன் காணா நட்டம் நீ செய்தது என்னே?காரணம் உயிரே என்னக் கண்டவர் காணாது ஏங்கச்சீரணி மாடம் ஓங்கும் திருப்புலிவனத்துளானே! 41 அறிவிக்கக் குரவரில்லை அன்னையும் பிதாவும் இல்லைஅறிவிக்க அயல் ஒன்றில்லை அம்பலத்தாடி என்றும்அறிவிக்கும் அப்பனே என்று அயன் அரி முனிவரெல்லாம்செறிவுடை அடிமை செய்வார் திருப்புலிவனத்துளானே!         முற்றும் .    திருச்சிற்றம்பலம் . 

Uma Maheswara Stotram Benefits

Uma Maheswara Stotram Benefits The Uma Maheshwara Stotram is a sacred Hindu prayer dedicated to Lord Shiva and Goddess Parvati, also known as Uma. Chanting or reciting this stotram is believed to have several spiritual and psychological benefits, including: It’s important to note that the benefits of reciting any stotra or prayer can vary from …