108 Names Of Lord Ketu

108 Names Of Lord Ketu   No English Name Mantra 1 Om Rahave Namah। 2 Om Saimhikeyaya Namah। 3 Om Vidhuntudaya Namah। 4 Om Surashatrave Namah। 5 Om Tamase Namah। 6 Om Phanine Namah। 7 Om Gargyanayaya Namah। 8 Om Surapine Namah। 9 Om Nilajimutasankashaya Namah। 10 Om Chaturbhujaya Namah। 11 Om Khadgakhetakadharine Namah। 12 …

108 Names Of Lord Ragu

108 Names Of Lord Ragu No English Name Mantra 1 Om Rahave Namah। 2 Om Saimhikeyaya Namah। 3 Om Vidhuntudaya Namah। 4 Om Surashatrave Namah। 5 Om Tamase Namah। 6 Om Phanine Namah। 7 Om Gargyanayaya Namah। 8 Om Surapine Namah। 9 Om Nilajimutasankashaya Namah। 10 Om Chaturbhujaya Namah। 11 Om Khadgakhetakadharine Namah। 12 Om …

108 Names Of Lord Sani Dev

108 Names Of Lord Sani Dev Sanaischara Om Shri Shanaishcharaya Namah। Shanta Om Shantaya Namah। Sarvabhishta-pradayin Om Sarvabhishtapradayine Namah। Sharanya Om Sharanyaya Namah। Varenya Om Varenyaya Namah। Sarvesha Om Sarveshaya Namah। Saumya Om Saumyaya Namah। Suravandhaya Om Suravandyaya Namah। Suralokaviharin Om Suralokaviharine Namah। Sukhasanopavishta Om Sukhasanopavishtaya Namah। Sundara Om Sundaraya Namah। Ghana Om Ghanaya Namah। Ghanarupa …

108 Names Of Lord Sukkra

108 Names Of Lord Sukkra   No. English Name Mantra 1 Om Shukraya Namah। 2 Om Shuchaye Namah। 3 Om Shubhagunaya Namah। 4 Om Shubhadaya Namah। 5 Om Shubhalakshanaya Namah। 6 Om Shobhanakshaya Namah। 7 Om Shubhravahaya Namah। 8 Om Shuddhasphatikabhasvaraya Namah। 9 Om Dinartiharakaya Namah। 10 Om Daityagurave Namah। 11 Om Devabhivanditaya Namah। 12 …

108 Names Of Lord Guru

108 Names Of Lord Guru No English Name Mantra 1 Om Gurave Namah। 2 Om Gunakaraya Namah। 3 Om Goptre Namah। 4 Om Gocharaya Namah। 5 Om Gopatipriyaya Namah। 6 Om Gunine Namah। 7 Om Gunavatam Shreshthaya Namah। 8 Om Gurunam Gurave Namah। 9 Om Avyayaya Namah। 10 Om Jetre Namah। 11 Om Jayantaya Namah। …

108 Names Of Lord Budha

108 Names of Lord Budha No. English Name Mantra 1 Om Budhaya Namah। 2 Om Budharchitaya Namah। 3 Om Saumyaya Namah। 4 Om Saumyachittaya Namah। 5 Om Shubhapradaya Namah। 6 Om Dridhavrataya Namah। 7 Om Dridhaphalaya Namah। 8 Om Shrutijalaprabodhakaya Namah। 9 Om Satyavasaya Namah। 10 Om Satyavachase Namah। 11 Om Shreyasam Pataye Namah। 12 …

108 Names Of Lord Mangala

108 Names Of Lord Mangala   No English Name Mantra 1 Om Mahisutaya Namah। 2 Om Mahabhagaya Namah। 3 Om Mangalaya Namah। 4 Om Mangalapradaya Namah। 5 Om Mahaviraya Namah। 6 Om Mahashuraya Namah। 7 Om Mahabalaparakramaya Namah। 8 Om Maharaudraya Namah। 9 Om Mahabhadraya Namah। 10 Om Mananiyaya Namah। 11 Om Dayakaraya Namah। 12 …

108 Names Of Lord Chandra

108 Names Of Lord Chandra No. English Name Mantra 1 Om Shrimate Namah। 2 Om Shashadharaya Namah। 3 Om Chandraya Namah। 4 Om Taradhishaya Namah। 5 Om Nishakaraya Namah। 6 Om Sudhanidhaye Namah। 7 Om Sadaradhyaya Namah। 8 Om Satpataye Namah। 9 Om Sadhupujitaya Namah। 10 Om Jitendriyaya Namah। 11 Om Jayodyogaya Namah। 12 Om …

108 Names Of Lord Surya

108 Names Of Lord Surya No Name Name Mantra 1 Aruna Om Arunaya Namah। 2 Sharanya Om Sharanyaya Namah। 3 Karuna-rasa-sindhu Om Karunarasasindhve Namah। 4 Asmanabala Om Asamanabalaya Namah। 5 Arta-rakshaka Om Artarakshakaya Namah। 6 Aditya Om Adityaya Namah। 7 Adibhuta Om Adibhutaya Namah। 8 Akhila-gamavedin Om Akhilagamavedine Namah। 9 Achyuta Om Achyutaya Namah। 10 …