Daridraya Dukha Dahana Shiva Stotram – Lord Shiva Slogams Lyrics

Daridraya Dukha Dahana Shiva Stotram

Visweswaraaya Narakar Nava Tharanaaya

Karna Mruthaya Sasi Shekara Bhushanaaya

Karpoora Kunda Dhavalaya Jada Dharaya

Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.             

Gouri Priyaya Rajaneesa Kala Dharaya

Kalantha Kaya Bhuja Gadhipa Kan Kanaya

Gangadharaya Gaja Raja Vimardhanaya

Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.             

Baktha Priyaya Bhava Roga Bhaya Pahaya

Ugraya Durga Bhava Saagara Thaara Naaya

Jyothir Mayaya Gunarodh Bhava Varanaaya

Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.             

Charmambaraya Sava Basma Vilaepanaya

Phalekshanaya Mani Kundala Mandithaya

Manjeera Patha Yugalaya Jada Dharaya

Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.             

Panchananaya Phani Raja Vibhoo Shanaya

Hemam Sukaya Bhuvana Thraya Mandanaaya

Ananda Bhumi Varadaya Thamomayaya

Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.             

Gouri Vilasabhuvanaya Maheswaraya

Panchananaya Saranagatha Kalpakaya

Sarvaya Sarvajagatam Adhipaya Thasmai

Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.             

Bhanu Priyaya Duri Tarnava Tharanaya

Kalanthakaya Kamalasana Poojithaya

Nethra Thrayaya Shubha Lakshana Lakshithaya

Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.             

Rama Priyaya Raghu Nada Varap Pradhaya

Nagap Priyaya Naga Raja Nikaethanaya

Punyaya Punya Charithaya Surarchithaya

Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.             

Muktiswaraya Phala Daya Ganeshwaraya

Geetap Priyaya Vrishabheshwara Vahanaya
Matanga Charma Vasa Naya Maheshwaraya
Daridra Dukha Dahanaya Namaha Shivaya

Gouri Vilasa Bhuvanaya Mahodhayaya
Pancha Nanaya Sara Nagatha Rakshakaya
Sarvaya Sarvajagata Madhi Paya Thasmai
Daridrya Dukha Dahanaya Nama Shivaya.