Kumarastavam – Murugan Slogams Lyrics

Kumarastavam

 1. Om Shanmuga Pathaye Namo Namaha
 2. Om Shanmadha Pathaye Namo Namaha
 3. Om Shatkreeva Pathaye Namo Namaha
 4. Om Shatgreeda Pathaye Namo Namaha
 5. Om Shatkona Pathaye Namo Namaha
 6. Om Shatkosa Pathaye Namo Namaha
 7. Om Navanidhi Pathaye Namo Namaha
 8. Om Subanidhi Pathaye Namo Namaha
 9. Om Narapadhi Pathaye Namo Namaha
 10. Om Surapadhi Pathaye Namo Namaha
 11. Om Nadachchiva Pathaye Namo Namaha
 12. Om Shadakshara Pathaye Namo Namaha
 13. Om Kaviraja Pathaye Namo Namaha
 14. Om Thaparaja Pathaye Namo Namaha
 15. Om Igabara Pathaye Namo Namaha
 16. Om Pugazhmuni Pathaye Namo Namaha
 17. Om Jayajaya Pathaye Namo Namaha
 18. Om Nayanaya Pathaye Namo Namaha
 19. Om Manjula Pathaye Namo Namaha
 20. Om Kunjaree Pathaye Namo Namaha
 21. Om Vallee Pathaye Namo Namaha
 22. Om Malla Pathaye Namo Namaha
 23. Om Asthra Pathaye Namo Namaha
 24. Om Sasthra Pathaye Namo Namaha
 25. Om Shashti Pathaye Namo Namaha
 26. Om Ishti Pathaye Namo Namaha
 27. Om Abedha Pathaye Namo Namaha
 28. Om Supodha Pathaye Namo Namaha
 29. Om Viyuha Pathaye Namo Namaha
 30. Om Mayura Pathaye Namo Namaha
 31. Om Bhootha Pathaye Namo Namaha
 32. Om Vedha Pathaye Namo Namaha
 33. Om Purana Pathaye Namo Namaha
 34. Om Prana Pathaye Namo Namaha
 35. Om Baktha Pathaye Namo Namaha
 36. Om Muktha Pathaye Namo Namaha
 37. Om Agara Pathaye Namo Namaha
 38. Om Ugara Pathaye Namo Namaha
 39. Om Magara Pathaye Namo Namaha
 40. Om Vikasa Pathaye Namo Namaha
 41. Om Adhi Pathaye Namo Namaha
 42. Om Bhoodhi Pathaye Namo Namaha
 43. Om Amara Pathaye Namo Namaha
 44. Om Kumara Pathaye Namo Namaha