Medha Suktham – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

Medha Suktham

Om  yash chanda sam risha bo vishwaru pa ha 

Chando biyo diya mritat samba bu va 

Sa mendro medaya-a spri no tu 

Amritasiya deva dara no bu ya sam

Shari ram me vi char shanam 

Jiva me madu mata ma 

Karna-a biyam buri vi shru vam 

Bramana kosho asi medaya pihi ta ha 

Shrutam me gopa ya 

Om shanti shanti shanti

Om

Meda devi jusha mana na aga-at

Vishwa chi badra suma nasiya mana

Twaya jushta nuda mana duruk ta-an

Briha dwa dema vidarte suvira-a-a

Twaya jushta rishir bava ti devi

Twaya brama gat shri ruta twaya-a

Twaya jushta s chitram vin date vasu sano

Jushashwa dra vino na mede

Me dam ma indro dada tu

Me dam devi saraswati

Me dam me ashwina vu bava datam

Push kara sraja

Apsarasu cha ya meda

Gandarveshu cha yan mana ha

Devi-im meda saraswati

Sa ma-am meda surabir jushta m swaha

A mam meda surabir vishwa rupa

Hiranya varna jagati jagamya

Ur jashwati paya sa pinva mana-a

Sa mam me da supra tika jushan-tam-m

Mayi me dam mayi prajam 

Me yagnis tejo dada tu

Mayi me dam mayi prajam 

Me indra indrayam dada tu

Mayi me dam mayi prajam 

Mayi suryo brajo dadatu

Om hamsa hamsaya vidmahe

Paramahamsaya dhimahi

Tano hamso prachodayat

Om shanti shanti shanti