Mantra to conceive a Baby Boy

277 total views, 3 views today

Mantra to conceive a baby boy

Devakisutam Govindam Vasudevam Jagatpatim
DehimeTanayam Krishna twam-aham Sharanagatah.

Please follow and like us: