Shadanana Ashtakam -Lord Murugan Slogams Lyrics

Shadanana Ashtakam

Namoshthu Brundaraka Brunda Vandhya

Padara Vindhaya Sudha Karaya

Shada Nana Yamitha Vikramaya

Gouri Hrudaya Nanda Samudh Bhavaya.       

Namoshtu Thubhyam Prana Tharthi Hanthre

Karthre Samas Thasya Mano Radhaanam

Dathre Radhaanam Paradara Kasya

Hanthre Para Chanda Sura Thara Kasya.              

Amoortha Moorthaya Sahasra Moorthaye

Gunaya Gunayaya Prath Paraya

Apara Paaraya Para Paraaya

Namoshthu Thubhyam Sikhi Vahanaya.    

Namosthu They Brahma Vidham Varaaya

Digamba Rayam Bara Samsthi Thaaya

Hiranya Varnaya Hiranya Bahave

Namo Hiranyaya Hiranya Rethase.  

Thapa Swaroopaya Tha Bodhanaaya

Thava Balaanam Prathi Bhagaya

Sada Kumaraya Himara Marine

Thruni Kruthais Warya Viragine Nama.     

Namosthu Thubhyam Sara Janmane Vibho

Prabhatha Suryaruna  Danda Bhaskthaye

Balaya Chabala Parakramaya

Shan Madhurayala Maha Duraya.    

Meedushta Mayao Thara Meedushe Nama

Namo Gananaam Padhaye Nama

Namo Sthuthe Janma Jaradhikaya

Namo Vishakaya Sushakthi Panaye.           

Sarvasya Nadhasya Kumara Kaya

Kroun Charaye Tharaka Mara Kaya

Swaheya Gangeya Cha Karthikeya

Sailaye Thubhyam Sathatham Namosthu.