Sri Subramanya Bhujangham Stotram – Lord Murugan Slogams Lyrics

Sri Subramanya Bhujangham Stotram

Sada balaroopapi vignaadri hantri

Mahadanthi vakthrapi panchasya maanya

Vidheen draadhi mrugya ganesa bhidha may

Vidathaam sriyam kaapi kalyana murthy.

Na janaami sabdham na janaami cha artham
Na janami padyam na janami gadhyam
Chideka shadaasyaa hrudhi dyotha the may
Mukhanthis saranthe giras chapi chithram.

Mayu rathi roodam Maha vakhya goodam
Mano hari deham mahas chitha geham
Mahee deva devam maha veda bhavam
Maha deva balam Bhaje loka palam.

Yada sanni dhanaam gatha maanaava may
Bhavaam bhodhi paaram gathaasthe tha daiva
Ithi vyanjayan Sindhu there yaasthe
Thameede pavithram Parashakthi puthram. 

Yadabh dhe stharanga layam yanthi thunga
Sthadivaa pada sannidhou sevathaam may
Ithivorme pankthir nrunaam darsayan tham
Sadaa bhavaye hruth saroje guham thaam. 

Girou mannivase nara yea dhirooda
Sthada parvathe sarva dha thedh irooda
Itheeva broovan gandha sailathi rooda
Sa devo mudha may sada Shanmu khosthu. 

Maha abhodhi theere maha papachore
Muneendra nukoole sugandhakhya shaile
Guhayaam vasantham swabhasa lasantham
Janaarthim harantham sraya mogu hamtham. 

Lasad swarna gehe nrunaam kaama dhohe
Sumas thoma sanchanna manikya manche
Samudhyath sahas rarka thulya prakasam
Sada bhavaye karthikeyam suresam. 

Rana dwamsa ke manjule a thyantha sone
Manohari lavanya peeyusha poorne
Mana shat padho may bhava klesa thaptha
Sada moda thaam skanda they pada padma. 

Suvarnaabha divyaam barair basa maanaam
Kwanath kinkini mekhala shobha maanaam
Lasa dhema pattena vidhyo tha maanaam
Katim bhavaye skanda thedeepya maanaam. 

Pulindesa kanya ghanaa bhoga thunga
Sthanalingana aasaktha kasmeera ragam
Namas yanya ham tharakare thavora
Swa baktha vane sarvadhaas anu ragam. 

Vidhow Knuptha dandaan swaleela druthaandaan
Nirasthebha sundaan dwishath kala dandaan
Hathe draari shandaan jagat thrana soundaan
Sadaa they prachandaan srayee bahu dandan. 

Sadaa Saradaa shanmugangaa yadisu
Samudhyantha eva sdithas cheth samanthaath
Sada poorna bimbaa kalangais cha heena
Sthadha thwan mukhaa naam bruve skanda samyam.

Sphuran manda hasai sahamsaani chanjal
Kadaksha valeem brunga sangoj jwalani
Sudhas yandhee bimbaadara neesa soono
Thava lokaye Shanmukhom buruhaani. 

Visaaleshu karnantha bheer geshwa jasram
Dayasyan deeshu dwadasas weeksha neshu
Mayeeshat kadaksha sakrud pathi thasched
Bhavethey daya sheela kaa naama hani. 

Sudhangothbhavo may asi jeevethi shadsa
Japan mantrameeso mudha jigrathe yaan
Jagad bhaara brudhbhyo jagannatha thebhya
Kireetoj jwalebhyo namo mastha kebhya. 

Sphurad rathna keyoora haaradhi rama
Schalath kundala sree lasad ganda bhaga
Katou peetha vasa kare charu shakthih:
Purasthan mamas thaam purares thanuja. 

Ihayaahi vathsethi hasthou prasarya
Hyayathya darach changare mathu rangath
Samuth pathya thatham srayantham kumaram
Hara slishta gathram bhaje bala moorthim. 

Kumaresa soono Guha skanda senaa
Pathe shakthi pane mayooradhi rooda
Pulindath maja kantha bhak tharthi haarin
Prabho tharakare sada Raksha maam thwam. 

Prasanthendriye nashta saNgne vicheshte
Kaphod gari vakthre bhayouth kambhi gathre
Prayan nOuyanun mughe mayya nadhe thada neem
Drutham may dayalo bhavagre guha thwam. 

Krutha nthasya dhootheshu chandeshu kopaa
Ddaha Chindi bhindeethi maam tharja yadsu
Mayooram sama ruhya maa bhai reethi thwam
Pura shakthi panir mama yahi seegram. 

Pranamya sakruth pada yosthe padhithwa
Prasadhya prabho prartha ne aneka veeram
Na Vakthum kshmo aham thada neem krupabdhe
Na Karantha kale maagapyu pekshaa. 

Sahas randa bhoktha thwaya soora nama
Hathas tharaka simha vakthras cha daithya
Mamantha hrudistham mana klesa mekam
Na hamsi prabho kim karomi kwa yami. 

Aham sarvadha Dukha barava sannO
Bhavan dheena bandhusthwa danyam nay ache
Bhavat bakthi rodham sadha knuptha baadham
Mamadhim drutham nasayouma sutha thwam. 

Apasmara kushta ksha yarsa prameha
Jwaronmadha gulmaa dhi rogo mahantha
Pisachas cha sarve bhavath pathra bhoo theem
Vilokya kshanaa thara kare dravanthe. 

Drusi skanda murthy sruthou skanda keerthirh
Mukhe may pavithram sada tha charithram
Kare thasya kruthyam vapusthasya bruthyam
Guhe santhu leena mamaa sesha bhavaaha. 

Muneenamuthaho nrunaam bhakthi bhaja
Ma beeshta pradhaa santhi sarvathra deva
Nruna manthya janam api swartha dane
Guha deva manyam na jane na jane. 

Kalthram suthaa bandhu vargaa pasurvaa
NarO vaadha naaree gruhe yea madheeya
Yajantho namantha sthuvantho bhavantham
Smaranthas cha they santhu sarve kumara. 

Mruga pakshino damsaka ye cha dushtaa
Sthadha vyadhayo bhadaha kaa ye madange
Bhavas chakthi theeshna gra binna sudhoore
Vinasyanthu they choornitha krouncha saila. 

Janithri pithaa cha swaputhra aparadham
Sahethe na kim deva senathi nadha
Aham cha athi balo Bhavan loka thatha
Kshma swapa radham samastham mahesa. 

Namha kekine sakthaye chaapi thubhyam
Namah chaga thubhyam namah kuk kudaya
Namah sindhave sindhu desaya thubhyam
punah skanda murthe namasthe namoesthu.

Jaya nanda bhuman jaya paara dhaman
Jaya mogha keerthe jaya nanda murthe
Jaya nanda sindho jaya sesha bandho
Jayath thwam sada mukthi dhanesa soono. 

Phalastuthi 

Bhunjan gakhya vruthena kruptham sthavam ya
Padeth bhakthi yuktho guham sampranamya
Sa puthraan kalathram dhanam deergam ayur
Labeth skanda sayujya manthe nara sah.