Sri Subramanya Kavacham -Lord Murugan Slogams Lyrics

Sri Subramanya Kavacham

Subhramanyo Agratha Pathu Senani Pathu Prashtathah:

Guho Mam Dakshine Paathu Vahnija Pathu Vamatha.    

Shira Pathu Maha Sena Skandho Rakshe Lala Takam

Nethre May Dwadasksham Cha Srothre Rakshathu Viswabruth.              

Mukham May Shanmukha Pathu Nasikam Shanka Rathmaja

Oshtou Valli Pathi Pathu Jih Wam Pathu Shadanana.

Devasenathi Pathi Dandhan Chibhukam Bahu Lotbavah:

Kandam Tharaka Jitha Pathu Baahu Dwadasa Bahu Paah:

Hasthou Shakthi Darah: Pathu Vaksha Pathu Sharod Bhavah:

Hrudayam Vahni Bhoo Pathu Kukshim Pathwam Bikaa Suthah:        

Nabhim Shambhu Sutha Pathuh: Katim Pathu Harathmajah:

Ooru Pathu Gajaroodo Jahnu May Jahnavi Suthah:.                                           

Jangha Vishako May Pathu Padhou May Shikhi Vahanah:

Sarvangani Bhoothesa Sarva Thatums Cha Pavakih:           

Sandhya Kale Nisee Dhinyam Diva Prathar Jalae Gneeshu

Durgame Cha Maharanye Raja Dware Maha Bhaye

Thumalae Ranya Madhye Cha Sarva Dushta Mrugadhishu

Chorathi Sadhwasae Bhedye Jwaradhi Vyadhi Peedane                       

Dushta Grahadhi Bheethou Cha Durnimirtharthi Bheeshane

Asthra Sathra Nipathe Cha Paathu Maam Krouncharanthra Kruth: 

Yah Subrahmanya Kavacham Ishta Sidhi Pradham Padeth

Thasya Tha Pathrayam Nasthi Sathyam Sathyam Vadamyaham

Dharmar Thee Labhadhe Dharmam Artharthee Cha Artha Map Nu Yath

Yathra Yathra Japeth Thathra Thathra Sannihitho Guha

Pooja Prathishta Kalae Cha Japa Kalae Paden Nidham.   

Yaesam Yaeva Palam Vaathi Maha Pathaka Nasanam

Ya Padeth Srunu Yath Bhakthya Nithyam Devasya Sannidhou.  

Sarvan Kamaan Iha Prapya Sondhe Skanda Puram Vruthae