Sri Subramanya Pancharathnam – Murugan Slogams Lyrics

Sri Subramanya Pancharathnam

Shadananam chandana lipthagathram
Mahorasam divya mayoora vahanam
Rudhrasya soonum sura loka nadam
Brahmanya devam saranam prapadye.    
Jajwalya manam sura brunda vandyam
Kumara dhara thada mandirastham
Kandarpa roopam kamaneeya gathram
Brahmanya devam saranam prapadye
Dwishadbujam dwadasa divya nethram
Thra yeethaanum soolamaham dhadhanam
Saeshavathaaram kamaneeya roopam
Brahmanya devam saranam prapadye. 
Suraari gorahava shobhamanam
Suroththamam sakthidharam kumaaram
Sudhaara sakthyayuda shobihastham
Brahmanya devam saranam prapadye
Ishtartha sidhi pradhameesa puthram
Ishtanna dham bhoo sura kamadhenum
Gangod bhavam sarva jananu koolam
Brahmanya devam saranam prapadye. 
Ya sloka midham padatheeha bhakthya
Brahmanya deva vinivestitha manas sastan
Prapnothi bhogamakilam bhuvi yad yadishtam
Anthe jagath cha thimuda guha samyameva.