Subramanya Stothram – Murugan Slogams Lyrics

Subramanya Stothram

Neelakantha Vaahanam (D)vishadbhujam Kireetinam

Lolaratna Kundhala Prabhaabhiraama Shanmukham

Shoola Shakti Dandha Kukku Taakshamaalika Dharam

Baalameeshwaram Kumaarashaila Vaasinam Bhaje

Valli Devayaanikha Samullasantameeshwaram

Mallikhadi Divyapushpa Maalika Viraajitam

Jhallari Ninaada Shankha Vaadanapriyam Sadaa

Pallavaarunam Kumaarashaila Vaasinam Bhaje

Shadananam Kumkuma Raktavarnam

Mahamatim Divya Mayura Vaham

Rudrasya Soonum Sura Sainya Natham

Guham Sadaa Sharanam Aham Bhaje

Mayurathi Roodam Mahavakya Koodam

Manohari Deham Mahachithha Geham

Mahidevadevam Mahavedabavam
Mahadeva Balam Baje Logabalam