Attala Sundarashtakam – Lord Shiva Slogams Lyrics

Attala Sundarashtakam

Vikrama Pandya Uvacha

Kalayanachala Kodanda  Kantha Dhordhanda Manditham

Kabali Krutha Samsaram Kalaye Attala Sundaram.

Kala Koota Prabha Jaala Kalangi Krutha Kandharam

Kala Dharam Kala Moulim  Kalaya Attala Sundaram.

Kala Kalam Kaalatheetham Kalavantham Cha Nishkalam

Kamalapathi Samsthuthyam  Kalaya Attala Sundaram

Kanthardham Kamaneeyankam  Karunamrutha Sagaram

Kali Kalmasha Doshagnam Kalaya Attala Sundaram.

Kadamba Kaanandhesam Kamkshithartha Sura Dhramam

Kama Sasanameesanam Kalaya Attala Sundaram.

Srushtaani Maayaa  Yena Brahmandani Baahooni Cha

Rakshithaani  Hathanyanthe Kalaya Attala Sundaram.

Swa Bhaktha Jana Santhapa Papath Bhanga Thathparam

Karanam Sarva Jagatham Kalaya Attala Sundaram.

Kula Shekhara Vamsod Bhoopaanaam Kula Daivatham

Paripoorna Chidanandam Kalaya Attala Sundaram.

Attala Veera Shambhor Ashtakam Vara Mishtadham

Padathaam Srunwathaam  Sadhyasthanothu Paramaam Sriyam