மாசாணி அம்மன் கனவில் வந்தால் | Masani Amman Kanavil Vanthal

மாசாணி அம்மன் கனவில் வந்தால் | Masani Amman Kanavil Vanthal

மாசாணி அம்மன் கனவில் வந்தால், நீங்கள் மற்றவர்களிடம் உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி சொல்ல வேண்டாம் என்றும் நீங்கள் மற்றவர்களிடம் தேவையான விஷயங்களை மட்டும் பேச வேண்டும் என்று இந்த கனவின் மூலம் மாசாணி அம்மன் உங்களுக்கு உணர்த்துகிறாள்.

அங்காளம்மன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Angalamman Kanavil Vanthal Enna Palan

மீனாட்சி அம்மன் கனவில் வந்தால் | Meenakshi Amman Kanavil Vanthal

மாரியம்மன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Mariamman Kanavil Vanthal Enna Palan

அம்மன் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | அம்மன் சிலை கனவில் வந்தால் என்ன பலன் | Amman Kanavil Vanthal Enna Palan

வாராகி அம்மன் கனவில் வந்தால் | If Goddess Varahi Appears in Dream

குலதெய்வம் கனவில் வர | Kuladeivam in Dream