Saraswathi Stotram – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

Saraswathi Stotram

Ya Kundendu Tushara Hara Dhavala 

Ya Shubhravastravrita 

Ya Vinavara Danda Manditakara

Ya Shveta Padma Sana

Ya Brahmachyuta Shankara Prabhritibhir Devais Sada Pujita

Sa Mam Patu Sarasvati Bhagavati Nishshesha Jadya Paha

Dorbhiryukta Chaturbhim Sphatika Manini Bhai Akshamalan Dadhana 

Haste Naikena Padmam Sita Ma Picha Shukam Pustakam Cha Parena

Bhasa Kandendu Shankha Sphatika Mani Nibha Bhasamana.A Samana 

Sa Me Vagdevateyam Nivasatu Vadane Sarvada Sup Prasanna

Sura Sura Sevita Pada Pankaja Kare Virajat Kamaniya Pustaka

Virinchi Patni Kamala Sana Athita Sarasvati Nrityatu Vachi Me Sada

Saraswati Sarasija Kesara Prabha Tapas Vini Sita Kamalaa Sana Priya

Ghanastani Kamala Vi Lolalochana Manaswini Bhavatu Vara Prasadinii

Saraswathi Namastubhyam Varade Kamaroopini

Vidyaarambam Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada

Saraswathi Namastubhyam Sarva Devi Namo Namah

Shaantarupe Shashidhare Sarva Yogae Namo Namah

Nityanande Niraadhare Nishkalayai Namo Namah

Vidyadhare Visalakshi Shuddhag Nyaanae Namo Namah

Suddha Sphatika Roopayai Sukshmaroopae Namo Namah

Shabda Brahmi Chaturhaste Sarvasiddhyai Namo Namah

Mukta Lankrita Sarvangyai Muladhare Namo Namah

Mulamantra Swaroopaayai Mulashaktyai Namo Namah

Mano Manimahayoge Vageeshvari Namo Namah

Vagnyai Varada Hastayai Varadayai Namo Namah

Vedayai Veda Roopayai Veda Vaedyai Namo Namah

Gunadosha Vivar Jinyai Gunadiptyai Namo Namah

Sarvagnane Sadanande Sarvaroope Namo Namah

Sarvagnyayai Sadananda Sampannayay Namo Namah

Yoga Roopae Ramadevyai Yoganande Namo Namah

Divyagnyayai Trinetrayai Divyamoort Yai Namo Namah

Ardha Chandra Dhare Devi Chandraroopae Namo Namah

Chandra Aditya Samaedevi Chandra Booshae Namo Namah

Anuroope Maharoope Vishvaroope Namo Namah

Ani Madyishta Siddhayai Anandaayai Namo Namah

Gnana Vignana Roopayai Gnanamoorte Namo Namah

Nana Shastra Swaroopayai Nanaroope Namo Namah

Padmadae Padma Vamshae Cha Padmarupe Namo Namah

Parameshthyai Paramurtyai Namaste Papanashini

Mahadevyai Mahakalyai Mahalakshmyai Namo Namah

Brahma Vishnu Shivakyai Brahma Naaryai Namo Namah

Kamalaa Kara Dhehaayay Kaama Roope Namo Namah

Kapali Prana Naadayai Karmadayai Namo Namah

Sayam Pratah Pathen Nityam Shanmasat Siddhi Mappnuyate

Chora Vyaghr Bhayam Naasti Pathatam Shrin Vata Mapi

Ittam Saraswati Stotram Agastyamuni Vaachakam

Sarva Siddhi Karam Nrinam Sarva Papa Pranashanam