Shyamala Dhandakam – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

Shyamala Dhandakam

Manikhya veenaam upala layanthim,

Madalasam manjula vaag vilasam,

MAhendra Neela dhyuthi komalangim,

Mathanga kanyam manasa smarami.

Chathurbhuje Chandra kala vathamse,

KuchoNathe kumkuma raga sonE,

Pundrekshu pasangusa pushpa bana Hasthe

namasthe jagadaEka mathaha.

MAtha marakatha shyama, MAthangi madha shalini,

Kuryath kadaksham kalyani kadambha vana vasini.

Jaya MAthanga thanaye, Jaya Neelol pala dhyuthe,

Jaya Sangeetha rasike, Jaya Leela shuka priyE.

Dandakam

Jaya janani, sudha samudrantha rudhuyan

mani dheepa samrUda vilwada vi-Madhya

Kalpa dhruma kalpa kadambha kANthara vasa priye,

kruthi vasa priye, sarva loka priye.

SAdara rabdha sangeetha sambhAvana a sambhrama lola

neepas-ra, ga-badha chooli sana-dathrike, SAmath puthrike,

Shekhari bhootha seetham su-leka mayoo-kha,vali-badDa ,

suS-nigdha neelaala kas reni srungarithe, Loka SamBAvithe,

Kama leela dhanu sannibha brul latha pushpa

sandoha sandeha krul lochane, Vak sudha se-chane,

Charu go-ro-chana panga keli-la-labhi rame, surame, rame,

Prol-la-sad-valika moukthi-ka sre-nika chandrika mandaloth-bhasi lavanya

gandas-thalan-yatha kasthurika pathra rEkha samud bhootha

sou-rabhya-sambhrantha brungan-gana geetha

santhree bhavan mantra than-three-sware,Su-sware, Bha-sware,

Vallaki vAdana praKriya lola thAli dhala bAdha

tha-Danga bhUsha viseshan-withe, Sidha sam-mAnithe,

Divya hala-madhod wela-hela-la sa-chakshu-rAn-dholana

sri samak-shiptha kar-naika neeloth-phale, ShyAmalE

pooritha -sesha lokapi vAncha-pale, sree-phale

Sweda bindula la-sath-phala lavanya nish-yandha

san-dhoha san-deha krun-nasika mouk-thike,

Sarva manthrath-mike , KAlike,

Mugd-dha mandSmitho-dhara vyakthas-phura-l pooga

thamboola karpoora gandol-kare, Jnana mudhra-kare,

Sarva-sampath-kare, Padma-bAswath-kare, Sree-kare,

Kunda pushpa dhyuthi snigDha dantha-vAli nirmala lola kal-lola,

Sammelanas-mera sonA-dhare, Charu veena-dhare, Pakwa bimbha-dhare,

Su-lalitha-youvana-rambha chandra-yodhvela lavanya dughdarna

wavir bhavath kambhu bi-bhoka bruth kan-dhare,

Sath-kala man-dhire, MaN-dhAre,

Divya rathna prabha banduh-rachANa hAradhi bhUsha

samudh-yotha manana-vadh-yanga shobhe, Shubhe,

Rathna ke-yura rasmi chAda pallava

prolla-sath dhor-latha rAji-the, Yogibhi: pooji-the,

Viswa ding mandala vyaptha manikhya thejas-purath

kanka-nAlan-gruthe, Vibhra-mAlan-kruthe, Sadhubhi: sas-kruthe,

VAsar-Arambha vela samjrumbha-manAra-vinda

prathi-dwandwi panid-waye, Santhothdh-yad-dhaye, Ad-waye,

Divya-rathnor-mika dheethi-thi sthoma sandhya-ya manAn-guli

pala vodh-yanna khendu prabha mandale, Sanna-dha ghaN-dale,

Chith prabha man-dale,Prol-lasath khun-dale,

ThAraka-raji neekasa-haraa valees-mera charus thana bhoga

bharana-man-madhya-vallee valees chedha veechi samudh-yath

samullasa sandar-sitha-kara-soundarya rathna kare,

Vallevi-bruth-kare, KiN-kara sree-kare,

Hemakum-bhopa-mo-thunga vakshoja pArA-vanamre, Triloka-vanamre,

Las-ad-vrutha gam-bheera nabhee saras-theera

saivala sanga-kara syama roma-valee bhoo-shane, MaNju sam-bhashane,

Charu sinchath kati soothra nirbarsthi-nanga

leela dhanus inchi-needam-bare, Divya rathnam-bare,

Padma-ragholla-san-me-khala bhaswara sroni shoba-jitha

 swarna bhoo bruthale. ChandrikA seethale,

Vikasitha nava-kim-suka thamra divyam-suka

cha-channa charoora shobha para bhootha

sindhoora sonaya ma-nEndra mAtanga hasthar-gale,

Vaibhava-nargale, Syamale, Syamale

Komala-snigh-dha neeloth-paloth-padi-thaa-nanga thunnera

sanga-karo dara jangalathe, Charu leela gathe,

Namra-dik-pala seemanthini kunthala-snigh-dha

neela prabha punja saN-jatha durvangura-sangi

saranga samyoga ringanna khenduj-jwale, Proj-jwale, Nirmale,

Prahwa-deve-sa lakshmee-sa bhoothe-sa thoye-sa

vAgee-sa keena-sa daithye-sa yakshe-sa

vay-vagni manikhya sangrushta koteera

bala thapo-dhama lAkshara sarunya-tharunya

Lakshmi gruhee-thangri padmE, SupadmE, UmE,

Suru-chira nava-rathna peetas-thithe, Sus-thithe,

Rathna padmasane, Rathna simhasane,

Sanka-padmad-vayo-pasrithe, Vish-ruthe,

Thathra vignesa durga-vatu ksethra palair-yuthe,

Matha mathanga kanya samoo-hanvithe,

Manjula menakadh-yangana ma-nithe,

Bhairavai-rashta-bhir veshtithe,

Devi vamA-dhi-bhi shakthi-bis-sevithe,

DAtri-laksh-myAdi Shak-thyas-ta-kays saMuthe

Mathurka mandalair mandithe,

Yaksha gandharwa sidhangana mandalair archithe,

Pancha banathmike, Pancha banena-rathya cha sambha-vithe,

Preethi-bhajaa vasan-thena chaa-nandithe,

Bhakthi BAjam param sreyase,

kalpase yogi-naam manase dhyo-thase,

chanda-samOja-sA prAjase

Geetha vidhya vinodhati trush-nena krish-nena sampooj-yase,

Bhakthi-mas-cheda-sa vedha-sa sthoo-yase,

Viswa hrudh-yena vadh-yena vidhya-dharair gE-yase,

Sravana harana dakshina-kwanaya veenaya kin-narair gE-yase,

Yaksha gandarwa sidhan-gana manda-lair arch-yase,

Sarva soubhagya vancha-vahir-vadhu-dhir suranam samaradh-yase,

Sarva Vidhya viseshath-makam, chAdu gAtha samuth-chAranam,

Kanda mulol-lasad-warna raji-thrayam,

Komala syamalo dhara paksha dwayam,

Thunda shobhathi dhoori bhavath kim-sukabam

tham shukam, La-layanthi pari-kree-dase,

Pani padmad-waye naksha-mala-mapis-phatikeem

jnana-sarath-makam pustakam-chApa pasAngusam

pasamA bib-rathi-yena-sanchin-thyse, tasya

vaKthraN-tharath- gadya padyathmika bharathi-nissareth,

Yena vaa ya-vaka bhakrui-theer bav-yase

tasya vasya-bhavanthi

sthri-ya purushah yena vaasatha-kumbhad-yuthir bhav-yase

sopi-Lakshmi sahasa-rair pari-kree-dathe,

Kinna sidhyed-wapu shyamalam komalam

Chandra-choodan-witham thavakam dhyathah:

thasya leela SarovArithih:

thasya kelivanam nandanam

thasya bhadrasanam bhoothalam,

thasya gheer devatha kimkari

thasya chajna-kari-sree swayam,

Sarva Theerthathmike,

Sarva mantrathmike,

Sarva Tantrathmike,

Srava yantrathmike,

Sarva peedathmike,

Sarva thathwathmike,

Sarva shakthyathmike,

Sarva vidhyathmike,

Sarva yogathmike,

Sarva nadathmike,

Sarva shabdathmike,

Sarva varnathmike,

Sarva viswathmike,

Sarvage, E Jagan mathruke, Pahi maam, Pahi Maam, Pahi maam,

Devi thubhyam namO, Devi Thubhyam namO. Devi thubhyam namaha.