Sri Sharada Bhujanga Prayath Ashtakam – Goddess Saraswathi Slogams Lyrics

Sri Sharada Bhujanga Prayath Ashtakam

Suvakshoja Kumbha Sudha Poorna Kumbhaam

Prasada Valambhaam Prapunya Valambaam

Sadasyendu Bhimbhaam Sada Noshta Bhimbhaam

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.

Kadakshe Dayardhraam Kare Gnana Mudhraam

Kalabhir Vinidhram Kalapai Subhadhraam

Purasthreem Vinidhraam Puras Thungabhadram

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.

Lalaa Manga Phaalaam Lasad Gana Lolaam

Swabhakthaika Paalaam Yasa Sree Kapolaam

Kare Thwaksha Maalaam Kanath Prathna Lolaam

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.

Su Seemantha Veneem Drusa Nirjit Thaineem

Ramath Keera Vaneem Namath Vajra Panim

Sudha Mandha Rasyam Mudha Chinthya Veneem

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.

Susantham Sudeham Druganthe Kachanthaam

Lasad Salla Thagee Manthama Chinthyam

Smara Thapasai Sanga Poorvas Thitham Thaam

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.

Kurange Thurange Mrugendre  Khagendre

Maraale Madhebhe Mahokshae Dhi Rodaam

Mahathyam Navamyam Sada Saama Roopam

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.

Jwalath Kanthi Vahnim  Jagan Moha Naamgeem

Bhaje Maanasam Bhoja Subrantha Brungeem

Nija Stotra Sangeetha Nruthya Prabhangeem

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.

Bhavambhoja Nethraja Sam Poojya Manam

Lasan Manda Hasa Prabha Vakthra Chihnaam

Chlath Chanchalodhara Tha Danga Karnam

Bhaje Saradambhaam Ajasram Madhambham.