சுக்ரன் தரும் நோய்கள் | Venus Related Diseases

சுக்ரன் தரும் நோய்கள் | Venus Related Diseases

  • சர்க்கரை என்னும் நீரிழிவு நோய்
  • சிறுநீரக பிரச்சினைகள்
  • பாலின வியாதிகள்
  • பெண்களுக்கு மாதவிடாய் பிரச்சினைகள்
  • பாலின அணுக்களில் பிரச்சினை
  • மாறுகண்